Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 414
 • Item
  Zinvolle grond - zingevingsbronnen op de zorgboerderij
  (2022-12-16) Zweers, R; Bakker, J.
  Uit onderzoek blijkt dat zorgboerderijen een positieve uitwerking kunnen hebben op de zingeving van deelnemers. Een zorgboerderij onderscheidt zich van andere dagbestedingen door de aanwezigheid van natuur en dieren in de omgeving. In deze scriptie wordt onderzocht welke zingevingsbronnen er op de zorgboerderij te vinden zijn om het effect van de zorgboerderij op zingeving beter te kunnen beargumenteren. De hypothese is dat de natuurlijke omgeving bijdraagt aan zingeving. Uit afgenomen interviews met deelnemers, begeleiders en eigenaren van twee zorgboerderijen blijkt echter dat de aanwezigheid van dieren en natuur niet direct een zingevingsbron hoeft te zijn op de zorgboerderij. De onderscheidende omgeving van de zorgboerderij zorgt eerder voor een juiste omgeving om andere zingevingsbronnen zoals verbinding, productiviteit en prestatie te faciliteren.
 • Item
  The Power of Identity Documents
  (2022-12-15) Pogrebnyak, R.; Cimino, A.
  The passport is both very intimate to its bearer and highly integrated into the state's bureaucratic apparatus. This combination of intimate connection and integration into the working of state bureaucracy makes passports highly valuable for the development and functioning of the modern state. Simultaneously, passports have a significant influence on their bearers. Through analyzing passports and their history, the present thesis examines, from the perspective of power, the broad category of objects to which passports and, for instance, ID cards belong. The conceptualization of the broad category of objects allows for analyzing new phenomena. This will be demonstrated by applying the conceptualization to the recent case of digitalization of passports.
 • Item
  De Weg Terug: Meister Eckhart over Maria en Marta. Een filosofische verkenning
  (2022-12-20) Schimmelpenninck van der Oye, A.; De Kesel, M
  Meister Eckharts uitleg preek 86 over de perikoop uit Lucas 10, v 38-40 is gebaseerd op zijn opvatting over een universeel realisme van begrippen als waarheid en rechtvaardigheid die niet voortkomen uit de wereld van de geschapen dingen, maar samenvallen met Eckharts Godsbegrip. Het juiste leven is niet gebaseerd op uiterlijke normen, maar een zijnswijze waarin de mens als beeld van God deelneemt aan gerechtigheid en daarmee betekenis geeft aan het werkzame leven. Dit is de weg terug naar de oorspronkelijke staat van een versmelting met de Goddelijke eenheid. Maria staat aan het begin van dit proces, terwijl Marta de voleinding/aankomen representeert. Deze scriptie wordt een aantal filosofische premissen onderzocht waarop Eckharts uitleg is gebaseerd en verklaren waarom Eckhart Marta een belangrijker rol lijk toe te bedelen dan Maria.
 • Item
  Zingeving & contingentie in het levensverhaal van adolescenten
  (2022-12-01) Berg, M. van den; Scherer-Rath, M.
  Het pilot-onderzoek beschrijft hoe adolescenten reflecteren op ervaringen van contingentie en levensdoelen in de context van hun levensverhaal. Middels semi-gestructureerde interviews werden acht levensverhalen onderzocht op betekenisgeving, levensdoelen, funderende werkelijkheid, (in)congruentie en de mate van integratie. De eerste hypothese gaat ervan uit dat een ervaring van contingentie conflicteert met de menselijke behoefte aan coherentie, begrip en betekenis. Vanuit de onderzoeksresultaten wordt zichtbaar dat respondenten belang hebben bij en worstelen met ingrijpende gebeurtenissen. De tweede hypothese gaat ervan uit dat ultieme doelen bijdragen aan meer coherentie, begrip en betekenis in het levensverhaal. Ditzelfde geldt voor de verankering van doelen in een funderende werkelijkheid. De behoefte om het leven te leven vanuit de eigen waarden is duidelijk aanwezig bij de respondenten. Hun levensbeschouwing is vaak impliciet aanwezig. De derde hypothese gaat ervan uit dat een betekenisvolle interpretatie bijdraagt aan subjectief welzijn. Deze hypothese is op basis van de huidige data niet te beantwoorden.
 • Item
  Dialogisch Dagboekschrijven
  (2022-11-30) Bruggeman, M; Bransen, J
  Deze scriptie gaat in op hoe het dagboekschrijven begrepen kan worden als een praktijk van zelfzorg. Allereerst wordt beschreven hoe de bezigheid van het schrijven en lezen in een dagboek een conditie kan scheppen, die een begrips- en een betekenisvormingsproces in gang zet voor de vorming van zelfbegrip door het interpreteren en articuleren van persoonlijke kwesties. Daaropvolgend wordt uitgewerkt welke notie van het ‘zelf’ effectief is binnen het idee van dagboekschrijven. De laatste twee hoofdstukken gaan in op hoe het articuleren en interpreteren van emoties en gevoelens gezien kan worden als vorm van zelfzorg die eigen is aan het dagboekschrijven. Tot slot illustreert een persoonlijk dagboekvoorbeeld hoe het schrijven een directe vorm van zelfzorg omvat.