Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 479
 • Item
  Visualisatie en Analyse van Genealogie in Tārīkh al-Ṭabarī
  (2023-08-30) Boekholt, S.; Boekhoff-van der Voort, N.
  Al-Ṭabarī, een vroeg-islamitische multidisciplinaire wetenschapper uit Bagdad, beschrijft in zijn werk Tārīkh al Rusul wa-l-Mulūk de geschiedenis vanaf Ādam tot aan zijn eigen tijd (916 n. Chr.). Bij het beschrijven van de geschiedenis besteed Ṭabarī veel aandacht aan het verstrekken van genealogische informatie. In het huidige onderzoek wordt de functie en betekenis, voor Ṭabarī én zijn werk, van deze genealogische informatie onderzocht. Daarvoor zal allereerst de informatie worden verwerkt tot een stamboom en vervolgens zal deze stamboom worden geanalyseerd aan de hand van twee elementen: tijd en plaats. In het onderzoek wordt aangetoond dat de genealogie intern grotendeels consistent is, de genealogie de geschiedschrijving slechts deels ondersteunt en dat de genealogie mogelijk belastingtechnische gevolgen heeft voor Ṭabarī’s heden
 • Item
  Tussen blijven en gaan; Religie en het samengaan van discontinuing en continuing bonds bij rouw- en verliesverwerking
  (2023-08-30) Krooshoop, M.; Venbrux, E.
  Tussen blijven en gaan, gaat over de rol van religie en de verhouding tussen discontinuing bonds en continuing bonds na het overlijden van een dierbare. Religie is van oudsher verbonden met de rouw. Discontinuing bonds gaan over het loslaten van de relatie met de dierbare. Continuing bonds gaan over het behouden van deze relatie. Er is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode met bestaand beeld- en geluidsmateriaal, namelijk interviews uit het EO-programma ‘ik mis je’ (2021). Uit de analyse komen uitingen van discontinuing als continuing bonds naar voren. De relatie blijft, maar wordt tegelijkertijd losgelaten; anders dan de scheiding die in de literatuur wordt gesuggereerd. Religie laat dit samengaan goed zien. Bij religie gaat het over beleven en geloven.
 • Item
  Een relatie met de Ander
  (2023-08-29) Dekker, M.; Westerink, H.
  Volgens Niklas Luhmann en Marc De Kesel bevat liefde een spanning van vroeger, terwijl dat op het eerste oog misschien niet zo lijkt, omdat de samenleving is veranderd. Er is volgens hen sprake van een traditiebreuk en voor een begrip van liefde moet men deze breuk en zijn geschiedenis begrijpen, al hebben beiden hier andere motieven voor. Naast de spanning die liefde met zich meebrengt, geeft deze thesis zodoende ook een spanning weer tussen beide auteurs. Luhmann wil liefde als een soort communicatiemiddel binnen sociale systemen plaatsen, want volgens hem is dit de manier om liefde beter te begrijpen. Volgens De Kesel zit er echter een element in liefde dat zich niet laat categoriseren binnen deze systemen, door onder andere het wrede en extreme element van liefde. Dit element valt terug te leiden tot de relatie van mens tot God, die in het christendom een exclusiviteit geniet. Met deze twee uitgangspunten tegenover elkaar is het de vraag of liefde een bindmiddel kan zijn voor de samenleving en de relaties die de mens heeft, of dat liefde deze verbinding juist ondermijnt.
 • Item
  Godsdienstige en levensbeschouwelijke scholen in de Nederlandse samenleving: afschaffen of behouden?
  (2023-08-28) Schuttert, L.; Becker, M.
  In Nederland is er veel kritiek op overheidsfinanciering van scholen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Tegenstanders trekken het bestaan van deze bijzondere scholen als zodanig in twijfel en stellen dat er alleen openbaar seculier onderwijs zou moeten zijn in de Nederlandse samenleving. Voorstanders verdedigen met hand en tand het bestaan en de financiering van deze scholen. In dit onderzoek wordt de stelling onderzocht of bijzondere scholen een plaats dienen te hebben in het Nederlandse onderwijsbestel. Drie filosofische problemen staan centraal in dit onderzoek. Het eerste probleem gaat over de vraag of de vrijheid van onderwijs vrijheid is voor het kind of voor de ouders. Het tweede probleem gaat over de vraag of goed onderwijs de afwezigheid is van de kennis- en waarheidsclaims van godsdienst en levensbeschouwing. Het derde probleem gaat over de vraag welke rol de staat dient in te nemen ten opzichte van het onderwijs.
 • Item
  Innerlijke ruimte op het kruispunt van zorg en mystiek. Verdieping van de stervenskunst van Carlo Leget aan de hand van “Innerlijke Burcht” van Teresa van Ávila.
  (2023-07-24) Van Keulen, A.; Bocken, I.
  Deze studie onderzoekt de betekenis van innerlijke ruimte in de stervenskunst die Carlo Leget heeft ontwikkeld voor de palliatieve zorg. Na een kritische reflectie op de invulling van innerlijke ruimte in het model, wordt het verdiept aan de hand van het mystieke werk “Innerlijke Burcht” van Teresa van Ávila. Teresa gebruikt de metafoor van een burcht als beeld voor het – in essentie onbegrensde – innerlijk van de mens. Op reis door de verblijven van de burcht wordt de grote dynamiek van innerlijke ruimte duidelijk. In lijn hiermee wordt voorgesteld innerlijke ruimte meer vanuit de essentie te benaderen en dynamisch te interpreteren. Dat bevestigt de centrale plaats in het model en verbetert de samenhang ervan.