Welcome to the Radboud Educational Repository


Here the Radboud University presents theses written by students affiliated with the various bachelor and master programmes offered at the Radboud University, as well as papers written by students of the Radboud Honours Academy.

Recent Submissions

 • No Thumbnail Available
  Item
  Veranderingen in jeugdgroepen? Consequenties voor het werk en de informatiebehoefte van politie- en gemeentemedewerkers
  (2023-01-31) Pieters, Veerle
  De afgelopen jaren lijkt er sprake te zijn van een verschuiving van jeugdgroepen naar jeugdnetwerken, waarbij jeugdgroepen op verschillende manieren veranderen. Het is echter niet bekend of politie- en gemeentemedewerkers in de praktijk deze verschuiving ook herkennen en wat de consequenties van deze verschuiving zijn voor hun werk en informatiebehoefte. Dit is onderzocht tijdens het schrijven van deze thesis. Uit de analyse bleek dat respondenten jeugdgroepen op een aantal gebieden zien veranderen. Deze gebieden sluiten voor een deel aan bij de kenmerken van de verschuiving. De respondenten zien echter ook veranderingen die niet direct op de vernetwerking aansluiten. De gesignaleerde veranderingen hebben op verschillende manieren invloed op hun werkwijze. Verder zijn er een aantal terugkerende thema’s waarop de informatievoorziening verbeterd kan worden, zoals op het gebied van social media. Op basis van het onderzoek kan geen betere beschrijving dan jeugdnetwerk opgesteld worden voor de actuele situatie omtrent jeugdgroepen. Niet iedereen kon zich echter in de term jeugdnetwerk vinden. Er ontstaan risico’s wanneer de term wel gebruikt wordt door leidinggevende medewerkers, maar niet door uitvoerende medewerkers. De centrale conclusie is daardoor om de term jeugdgroep te blijven gebruiken, maar wel duidelijk in kaart te brengen wat de veranderingen in jeugdgroepen zijn.
 • No Thumbnail Available
  Item
  Europa: dichtbij of ver-van-mijn-bed-show? Een toetsend onderzoek naar politiek-bestuurlijke Europeanisering bij Nederlandse gemeenten
  (2023-02-11) Elemans, Sander
  Door de voortschrijdende Europese integratie is de Europese Unie in toenemende mate relevant voor gemeenten. De manier waarop zij met deze ontwikkeling omgaan verschilt echter aanzienlijk: waar sommigen actief aandacht besteden aan de ontwikkelingen op Europees niveau (politiek-bestuurlijke Europeanisering), vinden anderen ‘Brussel’ vooral een ver-van-mijn-bed-show. Door een gebrek aan kwantitatief onderzoek naar dit onderwerp bestaat er in de literatuur discussie over de vraag welke factoren exact dit verschil in Europeanisering onder gemeenten verklaren. De ontvangst van EU-gelden, inwoneraantal, ligging aan de grens en de opstelling van het gemeentebestuur worden veelal genoemd, maar hun relatie tot Europeanisering is onderwerp van academisch debat. Door middel van het gebruik van de Europeaniseringsladder, een kwantitatieve inhoudsanalyse van 1.076 gemeentelijke coalitieakkoorden en een multinomiale logistische regressieanalyse is de bijdrage van de genoemde variabelen getoetst. De uitkomsten wijzen uit dat inwoneraantal en eerdere aandacht voor Europa de belangrijkste factoren zijn voor Europeanisering bij Nederlandse gemeenten. In mindere mate waren ligging aan de grens en het ontvangen van Europees middelen van belang. Deze resultaten onderstrepen de invloed van het inwoneraantal en plaatsen een kanttekening bij het grote belang dat in de literatuur veelal gehecht wordt aan het ontvangen van Europese gelden.
 • No Thumbnail Available
  Item
  Wel of niet implementeren? Dat is de vraag. Een onderzoek naar het implementatieproces van het risicoprofiel bij waterschappen in Nederland
  (2022-11-23) Jong de, Quinten
  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Waterschap De Dommel. Het waterschap had de intentie om mogelijk gebruik te gaan maken van een risicoprofiel. De organisatie wilde weten op welke manier het implementatieproces van het risicoprofiel bij andere waterschappen was verlopen. Binnen het onderzoek stond daarom de volgende doelstelling centraal: Het verkrijgen van inzicht in de sterke en zwakke kanten van het implementatieproces van het risicoprofiel bij waterschappen in Nederland. Het implementatieproces van het risicoprofiel werd onderzocht aan de hand van de volgende hoofdvraag: Hoe verliep het implementatieproces van het risicoprofiel bij vijf waterschappen in Nederland en hoe kan dit proces worden verklaard? Deze hoofdvraag werd onderzocht aan de hand van de onderzoeksmethode interviews. De geselecteerde variabelen waren gebaseerd op een eerder verschenen onderzoek naar beleidsimplementatie van Joosten (2021). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de variabelen: tijd, capaciteit, politieke invloed, communicatie en compliance het grootste positieve effect hadden op het verloop van het implementatieproces. Naast de vooraf opgestelde variabelen gaven meerdere respondenten aan dat draagvlak (commitment) een belangrijke rol speelde tijdens het proces. Het uitgevoerde onderzoek was vernieuwend, omdat er nog niet eerder onderzoek is gedaan naar het implementatieproces van het risicoprofiel bij waterschappen in Nederland.
 • No Thumbnail Available
  Item
  De publieke arbeider is zijn loon waard. Een explorerend onderzoek naar publieke arbeiders in de buitenruimte en de omgang met een stigma
  (2023-02-05) Kuiperij, Teun
  De publieke arbeider in de buitenruimte (PAB) heeft te maken met een stigma wat vastkleeft aan het beroep. De huidige wetenschappelijke literatuur gaat met de dirty work literatuur niet in op de PAB, maar enkel op de omgang met een stigma in de private sector. Desondanks is een publieke functie anders dan een functie in de private sector. Hierdoor kijkt het explorerende onderzoek naar de omgang met een stigma bij de PAB en hun managers. Uit de resultaten blijkt dat het type stigma, wat bepaald wordt door de diepte en breedte van de stigmatiserende werkzaamheden, van invloed is op de inzet van de strategieën door de PAB en hun managers. De PAB met een doordringend stigma richten zich op andere strategieën dan de PAB met een verdund stigma. Bovendien zetten managers meer strategieën in bij de PAB met een doordringend stigma. Daarnaast is een nieuwe strategie ontdekt voor de PAB, welke niet van toepassing is op de private sector. Hierdoor ontstaan voor vervolgonderzoek mogelijkheden om te onderzoeken wat de rol van de nieuwe strategie op grote schaal is, verbeterd kan worden aan de inzet van de managers, en om het theoretisch raamwerk te gebruiken als basis en uit te breiden.
 • Thumbnail Image
  Item
  Een gevecht, weg of golf? Onderzoek naar het gebruik van oorlogs-, reis- en natuurmetaforen in Nederlandse persconferenties over de coronacrisis.
  (2022-08-15) Maas, S. van der
  De huidige studie onderzocht het gebruik van oorlogs-, reis- en natuurmetaforen in Nederlandse coronapersconferenties. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze drie metaforische frames binnen communicatie over de coronacrisis van zowel de media als buitenlandse politieke leiders frequent gebruikt worden (Neshkovska & Trajkova, 2020; Olza et al., 2021; Sabucedo et al., 2020; Semino, 2021; Wicke & Bolognesi, 2020; Wilderom et al., 2021). Op het onderzoek van Reijnierse (2021) na, waarin de focus lag bij opzettelijke metaforen, is er weinig onderzoek gedaan naar het metafoorgebruik in Nederlandse coronapersconferenties. Het huidige onderzoek is van wetenschappelijke relevantie omdat het inzicht geeft over hoe oorlogs-, reis- en natuurmetaforen worden ingezet binnen de overheidscommunicatie in tijden van een gezondheidscrisis. Aan de hand van de methode van Joris et al. (2013) is er een kwalitatieve analyse uitgevoerd. Er is gebleken dat de reismetafoor voornamelijk ingezet wordt om de oplossing van de coronacrisis te beschrijven. De oorlogsmetafoor illustreert zowel de gevolgen als de oplossing voor de coronacrisis. De natuurmetafoor leent zich voor zowel de probleemdefinitie, oorzaak, gevolg en oplossing van de coronacrisis, voornamelijk aan de hand van de watermetafoor. Er is geen verschil in de frequentie van het gebruik van de drie metaforische frames gevonden over tijd. Ook verschilt de frequentie van het gebruik niet wanneer er sprake was van een maatregel of versoepeling. De toegepaste onderzoeksmethode van Joris et al. (2013) had ook enkele limitaties, zoals de subjectiviteit van de analist die een rol speelt en de vooropgestelde reasoning devices. Het huidige onderzoek heeft aangetoond dat de drie metaforische frames ieder hun eigen functies in termen van probleemdefinitie, oorzaak, gevolg, oplossing en moreel oordeel vervullen binnen de communicatie van de overheid in tijden van een gezondheidscrisis.

Communities in Radboud Educational Repository

Select a community to browse its collections.