Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 431
 • Item
  Het een plekje geven. De invloed van het krijgen van een psychiatrische diagnose op narratieve identiteit en narratieve betekenisgeving.
  (2023-03-21) Bos , N. van den; Fortuin, N.
  Het voorliggende onderzoek gaat over de invloed van het krijgen van psychiatrische diagnoses op de narratieve identiteit en het daaraan verwante proces van narratieve betekenisgeving. In een literatuurstudie is voorgaand empirisch onderzoek naar de effecten van psychiatrische diagnoses op de narratieve identiteit verkend. Daarnaast betreft dit onderzoek een kwalitatieve analyse van een zestal semigestructureerde diepte-interviews met ex-psychiatrische patiënten. Daaruit blijkt geen eenduidige invloed van het krijgen van psychiatrische diagnoses op de narratieve identiteit, waardoor er sprake is van verschillen in de processen van narratieve betekenisgeving. Het krijgen van een diagnose kan helpen om verschillende delen van het levensverhaal tot een samenhangend narratief te brengen, een nieuw aspect toevoegen aan iemands identiteit dat geïntegreerd moet worden en ervaringen van contingentie veroorzaken
 • Item
  Landbouw op een levende planeet
  (2023-02-23) Hofland, Tobias; van Meurs, Boris
  Dit is een actor-netwerk studie naar een alternatieve vorm van landbouw: de biologisch- dynamische. Met een actor-netwerk studie naar de biodynamische landbouw maak ik inzichtelijk hoe rituelen, verhalen en begrippen bij kunnen dragen aan het ontstaan van meer verantwoorde relaties in de landbouw. Om deze studie te voltrekken gebruik ik een vijftal kernbegrippen uit Donna Haraways Staying with the Trouble. Deze begrippen vormen de basis voor mijn actor- netwerk studie naar de biodynamische landbouw. Ik maak gebruik van tekstuele bronnen en observaties uit mijn veldwerk. Uit dit onderzoek blijkt dat andersoortige, minder vernietigende relaties tussen menselijke dieren, niet-menselijke dieren en andersoortige organismes mogelijk zijn, mits wij als mensen leren om verantwoording te nemen voor de gevolgen van ons handelen.
 • Item
  Een spoor van gerechtigheid
  (2023-02-15) Rutten, Hans; Ackermans, Gian
  De scriptie onderzoekt de vraag hoe in samenhang met de kerkelijke, maatschappelijke en theologische context van het katholiek maatschappelijk denken in de Nederlandse kerkprovincie na 1965 begrip en praktijken van diaconie zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld tot 2006. Daarbij worden twee tijdvakken onderscheiden, 1965-1987 en 1987-2006. Het eerste tijdvak vangt aan met het eindigen van de klassieke armenzorg bij de invoering van de algemene bijstandswet in 1965. Daarna bevindt zich de katholieke armenzorg in de kerkelijke en maatschappelijke marge. Vanaf 1987 ontstaat een organisatorisch en theologisch bijzondere vorm van katholieke armenzorg, 'diaconie' genaamd. Beschreven wordt hoe deze zich ontwikkelt tot 2006 wanneer een ingrijpend kerkelijk herstructureringsproces inzet met grote gevolgen voor deze vorm van armenzorg. De scriptie is een verkorte versie van een uitgebreider onderzoek dat tevens de periode 2006-2022 bestrijkt.
 • Item
  Tussen verbeelding en ongeloop glinstert de hemel
  (2023-02-23) Dannenberg, Annemieke; Bakker, Justine
  Uit onderzoek blijkt dat geloofsverlies en kerkverlating een psychosociale impact heeft en een zingevingscrisis teweeg kunnen brengen. Individuen die zich in een verlatingsproces bevinden, verkeren in een schemergebied: er valt een betekenisvol verhaal uiteen, zonder dat er direct iets voor in de plaats komt. Dit vraagt om een narratieve reconstructie, waarbij het individu betekenis kan geven aan de verlatingservaring als wel grip weet te krijgen op een toekomst met of zonder God. Uit ervaringsverhalen komt naar voren dat in bepaalde kerkelijke kringen autonoom denken wordt ontmoedigd, waardoor het voor individuen complex kan zijn twijfel toe te laten, kritiek te uiten en opnieuw koers te bepalen. In deze scriptie wordt onderzocht welke psychosociale problematiek en levensvragen er spelen bij reformatorische kerkverlaters in Nederland. Dit gebeurt door een analyse van vijf ervaringsverhalen die gepubliceerd zijn op de website Dogmavrij, een digitaal platform waar verlaters elkaar treffen en ervaringen uitwisselen. De analyse wordt ingezet om te verkennen op welke wijze geestelijk verzorgers, werkzaam vanuit de narratieve traditie, begeleiding zouden kunnen bieden aan deze specifieke doelgroep.
 • Item
  Relationaliteit tussen mensen, wereld en literatuur: Filosofische zoektocht naar een literatuurbeschouwelijke benadering voor de relationaliteit van literatuur
  (2023-01-25) Hoogdalem, van, Gerardus Joannes; Dufourcq, Annabelle
  In deze scriptie staat het denken van de relationaliteit tussen mensen onderling, tussen hen en de wereld die ze delen, en de relationaliteit van literatuur centraal. Het vertrek- en afzetpunt van deze scriptie is het ontologisch-relationeel paradigma voor literatuur(beschouwing), dat kunstfilosofe Aukje van Rooden uiteenzet in Literatuur, autonomie en engagement (2015). Haar paradigma blijft abstract en loopt zo de bedoelde navolging in de literaire praktijk mis. Dit komt door de grote hoeveelheid auteurs die zij behandelt en haar exclusief ontologische benadering. Vanuit een duidelijke focus op het relationeel denken van Hannah Arendt en Gilles Deleuze en Félix Guattari, zoek ik een andere vorm waarmee de relationaliteit van literatuur benaderd kan worden. Binnen hun denken over menselijke en wereldlijke relationaliteit, zoek ik naar overeenkomsten. Vanuit deze overeenkomsten of handvatten reik ik in het laatste hoofdstuk een zowel visionaire als praktische vorm aan, waarmee de relationaliteit van literatuur benaderd zou kunnen worden. Te weten, cartografie.