Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 560
 • Item
  Rituele Rouw in het Antropoceen. Onderzoek naar de professionalisering van rituele begeleiding bij klimaatrouw
  (2024-02-06) Aanen, Johan
  Met het uitvouwen van een globale ecologische crisis en de vele lokale uitingen daarvan, is ecologische rouw een wetenschappelijk onderkend verschijnsel geworden. Maatschappelijk en politiek gezien mist ecologische rouw echter nog brede erkenning. In het omgaan met ecologische rouw zijn ecologische rouwrituelen daarom een groeiend fenomeen. Deze rituelen kunnen helpen bij het omgaan met de existentiële en spirituele dimensie van ecologische rouw. De effectiviteit van rituelen hangt echter samen met het (her)ontwerp ervan. Veel rituelen worden intuïtief ontworpen, niet op basis van relevante theorie. In de bestaande literatuur over het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe rituelen – een proces dat ritualiseren wordt genoemd – wordt de ritualisering van ecologische rouw nog onderbelicht. Deze scriptie vult een leemte in de literatuur door te onderzoeken hoe ecologische rouwrituelen professioneel kunnen worden ontworpen en uitgevoerd. Het onderzoek analyseert daartoe een framework over professionele ritualisering aan de hand van inzichten uit de rouwtheorie, rituele theorie en literatuur over ecologische rouw en - rouwrituelen. Door een literatuuronderzoek naar de achtergrond en kenmerken van ecologische rouwrituelen zijn belangrijke thema’s en rouwkenmerken van ecologische rouw vastgesteld. De analyse van het framework voor professionele ritualisering toont verder welke elementen ecologische rouwrituelen nodig hebben om te worden gesteund door de rituele theorie. Door aanvullende inzichten uit de theorie over rouwrituelen te betrekken, worden de contouren geschetst van een framework dat specifiek is gericht op het professioneel opzetten van ecologische rouwrituelen. Dit framework wordt gebruikt om een voorstel te formuleren voor een professioneel ecologische rouwritueel. Deze studie toont aan dat persoonlijke en sociale transformatie een gewenste, maar onzekere uitkomst is van ecologische rouwrituelen. Deze scriptie beargumenteert dat geestelijk verzorgers aangewezen professionals zijn om ecologische rouwrituelen te ontwerpen en uit te voeren. Deze scriptie laat zien dat het gebruik van evidence based onderzoek uit de rituele theorie en rouwtheorie noodzakelijk is, maar niet voldoende om ecologische rouwrituelen te professionaliseren.
 • Item
  "Twee parallelle werelden": De problematisering van de offline en online radicalisering van moslimjongeren op gemeenteniveau
  (2024-01-30) Lamsberg, Thembi
  Dit onderzoek verkent de problematisering van veiligheid en de radicalisering van jongeren, in het bijzonder moslimjongeren, op gemeenteniveau. Er zijn interviews afgenomen met beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij verschillende gemeenten in Nederland. Deze interviews zijn geanalyseerd door verschillende theorieën toe te passen. Zo wordt duidelijk hoe een gemeente problematiseert, alsook de dubbele rol die beleidsmedewerkers innemen als ontvanger en zender in het securitiseringsproces. De beleidsmedewerkers verklaren dat er geen tot weinig beleid bestaat over online radicalisering, waardoor zij niet weten op welke manieren zij mogen ingrijpen. Dit biedt ruimte voor een discussie over de gehanteerde theorieën, aangezien die aannemen dat er altijd een beleid is om de theorieën op toe te passen. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn.
 • Item
  Kunst: venster naar zingeving?
  (2024-02-05) Brouwer, Tjarda
  Op basis van een inductieve analyse van interviews met acht geestelijk verzorgers evalueert dit onderzoek in hoeverre, hoe en vanuit welke motieven geestelijk verzorgers kunst inzetten in de begeleiding van mensen met zingevingsvragen, wat de uitwerking en meerwaarde hiervan is en welke aandachtspunten en belemmeringen hierbij een rol spelen. De participanten zetten op verschillende wijzen en in diverse vormen kunst in vanuit uiteenlopende motieven, zoals het aansluiten bij de ander en de ingang die kunst biedt tot een diepere laag. Ook de uitwerking is veelzijdig: van het ondersteunen van zingeving tot het bieden van troost, hoop en licht. De meerwaarde van de inzet van kunst ligt bijvoorbeeld in het kunnen uiten van gevoelens zonder taal en het bevorderen van verbinding.
 • Item
  Responsibility for Climate Crises: Tackling Claims to Certainty and Human Exceptionalism
  (2023-09-25) Al-Bayaty de Ridder, Julée
  As the dominant contemporary discourse dealing with the relations between humans, other-than-human species and environments, the Anthropocene debate features two issues that I identify, namely claims to certainty and human exceptionalism. In order to critique these issues, I probe the works of diverse authors who explore different articulations of responsibility for climate crises. While Fyodorov renders humans thoughtless by imposing an obligation on them and by claiming certainty, Haraway assumes humans ought to be fully conscientious of their actions in and entanglements with their environments, and Arendt emphasizes the spontaneity, uncertainty and unpredictability of action. I argue that exploring the uncertain space in-between thoughtlessness and conscientiousness can provide means to conceptualize novel ways of responding to climate crises that acknowledge multi-species entanglements.
 • Item
  Lichaam en Geestelijke verzorging. Verkennend onderzoek naar een theoretisch fundament voor lichaamsgericht werken binnen gespreksbegeleiding in geestelijke verzorging
  (2023-08-29) Backer, Hilde Maria
  Op basis van persoonlijke ervaring ontstond de vraag naar theoretische onderbouwing van de mogelijkheid om lichaamsgericht te werken in gespreksbegeleiding van geestelijk verzorgers. Middels theoretisch onderzoek binnen de wetenschapsdomeinen filosofie, sociologie en psychologie is gezocht naar visies op de relatie tussen het lichaam en zingeving, en naar theoretische aanknopingspunten voor de uitvoering van lichaamsgericht werken binnen het domein van de geestelijke verzorging. Resultaten laten zien dat er theoretische grond bestaat op basis waarvan lichaamsgericht werken lijkt te kunnen worden aangemerkt als een waardevolle toevoeging voor de gespreksbegeleiding van geestelijk verzorgers. Tevens zijn er bestaande aanknopingspunten voor de toepassing van lichaamsgericht werk binnen geestelijke verzorging te vinden. Uitgebreider onderzoek is nodig om deze resultaten uit te dagen en te verdiepen.