Duurzame woningbouw op uitleglocaties in Nederland : Een casestudie onderzoek naar de realisering van duurzame energieambities

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is het verband onderzocht tussen een bestaand netwerk of de vorming van een nieuw netwerk en de grootschalige toepassing van energiebesparende technieken in de woningbouw. Hierbij wordt ingegaan op de meerwaarde van een voortschrijdende samenwerking in gebiedsontwikkeling en in hoeverre dit leidt tot een succesvolle realisering van energiedoelstellingen op uitleglocaties. Voor dit case studieonderzoek zijn vier oriënterende, semigestructureerde interviews afgenomen. Vervolgens zijn deze aangevuld met vier open interviews met andere actoren. Uit deze interviews is met behulp van Atlas.ti aan de verschillende case studies vormgegeven. De invloed van de actor-netwerken op de energiedoelstellingen in de cases zijn geduid met behulp van de Actor Network Theory. Aan de hand van het analyseren van de cases en de literatuur zijn door de onderzoeker voorlopige conclusies en aanbevelingen gevormd. Hierbij valt op, dat op basis van de onderzoeksresultaten geen uitsluitsel is te geven, welk beleidsinstrument het beste duurzame energieambities waarborgt. De voorlopige bevindingen zijn voorgelegd in een expertmeeting om op deze wijze de gegevens te toetsen en te valideren. Uit deze expertmeeting kan worden afgeleid dat het verdienmodel met het meeste potentieel het model aandelen in een gebiedsfonds is. Daarnaast kwam uit dit onderzoek naar voren dat de provinciale overheid meer betrokken dient te worden in het actor-netwerk. Hierbij zouden de bij de aanbodzijde van de woningbouw betrokken actoren de intentieafspraken juridisch dienen vast te laten leggen en risicofactoren te benoemen. Ten slotte zou het opstellen van juridisch bindende energie-efficiënte gebiedsnormen en economisch voordeel (OZB) voor de geleverde energieprestatie van de woning bijdragen aan het realiseren van energiezuinige woningbouw. Verder onderzoek zou zich kunnen richten op deze laatste twee aanbevelingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen