Detailhandel in de Vinex-wijk : Een studie naar de toekomstbestendigheid van de detailhandelsstructuur in Vinex-wijken

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vinex-wijken zijn locaties die in 1993 door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) zijn aangewezen als uitbreidingsgebieden voor steden. Detailhandel is voor de Vinex-wijken van belang. De detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot consument. De belangrijkste vorm van detailhandel is de winkel; detaillisten met een vaste plek in de ruimte. Met de term detailhandelsstructuur wordt de locatie, spreiding, omvang en aard van winkels bedoeld. Het heeft dus betrekking op de ruimtelijke ordening van winkels. Vanwege het maatschappelijk belang tracht de overheid al sinds jaar en dag, in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog, de locatiestrategieën van detaillisten, en daarmee de detailhandelsstructuur in Nederland, te sturen. Vooral het planningsprincipe van functionele hiërarchie, waarvoor de Centrale Plaatsentheorie van Christaller als leidraad geldt, heeft geleid tot de huidige detailhandelsstructuur in Nederland. De detailhandelsstructuur in Nederland wordt getypeerd als fijnmazig. Ontwikkelingen in het (nabije) buitenland, nieuwe (technologische) mogelijkheden en recente veranderingen in het Nederlandse beleid roepen echter de vraag op hoe houdbaar deze fijnmazige structuur is. Aan de hand van het voorgaande is de volgende doelstelling tot stand gekomen: Het verwerven van inzicht in de mate van toekomstbestendigheid van de detailhandelsstructuur in Vinex-wijken teneinde aanbevelingen te doen met betrekking tot de ontwerpprincipes voor detailhandel in nieuwe woonwijken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen