Statistisch bestuurskundig onderzoek naar de effecten van de hervormingen van de staatssteunprocedure

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-12-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Naar aanleiding van het intern project binnen de opleiding Bestuurskunde heb ik onderzoek verricht naar de dynamieken van de staatssteunprocedure. Dit onderzoek heeft het beoogde doel om ‘inzicht te verkrijgen in de effecten van de verschillende hervormingen van de staatssteunnotificatieprocedure op de duur van de procedure, teneinde te bepalen in hoeverre de hervormingen effectief zijn geweest’. Daarbij is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd: Welke effecten hebben hervormingen van de staatssteunnotificatieprocedure gehad op de duur van de procedure? Om de doelstelling te behalen is allereerst wetenschappelijk literatuur onderzoek verricht. Het onderzoek van Börzel et al. (2012) stond hierin centraal. Vervolgens zijn er hypothesen opgesteld die aan de hand van een statistische analyse zijn getoetst. In de statistische analyse is gebruik gemaakt van het staatssteunregister van de Europese Commissie en externe datasets. De onderzoeksperiode betreft de jaren 2005, 2006, 2010 en 2011. Uit de resultaten blijkt dat de invoering van de hervormingen een significant effect heeft gehad op de duur van de procedure. Daarnaast is er door de invoering van de hervormingen een significant effect opgetreden bij politiek en economisch machtige landen. Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling zijn de effecten van de hervormingen op de staatssteunprocedure beschreven. Allereerst heeft de invoering van de hervormingen effect gehad op de duur van de staatssteunnotificatieprocedure. Door de invoering van de hervormingen zijn er minder staatssteunnotificaties aangemeld bij de Commissie. Dit heeft geleid tot een snellere procedure. Daarnaast hebben de hervormingen een significante afname van de duur van de procedure gerealiseerd bij politiek en economisch machtige lidstaten. Naar verwachting hebben de hervormingen geen invloed gehad op de duur van de procedure bij minder machtige landen. Ten slotte is gebleken dat de hervormingen geen effect hebben gehad bij lidstaten met een hoge bnp per hoofd per lidstaat, de hoge capaciteit. Om vervolgonderzoek te verrichten heb ik twee aanbevelingen gedaan. Dit onderzoek is gericht op de administratieve fase van de staatssteunprocedure. Er kan een vervolgonderzoek gedaan worden naar de formele onderzoeksfase. Daarnaast is een vervolgonderzoek mogelijk naar de afgelopen vijf jaar. Ontwikkeling van de duur van de procedure kan onderzocht worden voor de periode 2012 tot en met 2017.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen