Een helikopterview over Nederland. Vanuit natuurlijk gezag crises coördineren door verbinding te zoeken en afstand te nemen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-09-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De crisisbeheersing in Nederland slaat een nieuwe weg in. Waar het bestrijden van crises voorheen veelal gebaseerd was op incidentele samenwerkingen en strakke afspraken, wordt momenteel het belang van structurele samenwerkingen en flexibiliteit in de uitvoering benadrukt. In combinatie met het feit dat crises zich tegenwoordig veelal bovenregionaal dan wel nationaal ontwikkelen, zorgt dat voor de behoefte om de (veranderende) rol van coördinatie tegen het licht te houden. In dit onderzoek is middels een vergelijkende casestudy onderzocht welke aanbevelingen gedaan kunnen worden over de vorm van coördinatie op bovenregionaal en nationaal niveau binnen de crisisbeheersing in Nederland. Er zijn vier aanbevelingen te doen: 1) stel tot op zekere hoogte basisregels op ter bevordering van de structuraliteit; 2) zet netwerkmanagement als dagelijkse taak op de kaart; 3) laat een (integraal) gedeelde visie tot stand komen; en 4) creëer natuurlijk gezag in plaats van het formaliseren van een mandaat. Geconcludeerd kan worden dat er tot op zekere hoogte basisregels nodig zijn om aan de vereiste van structuraliteit te voldoen, maar vooral dat er voor de vereiste van flexibiliteit iemand nodig is die vanuit natuurlijk gezag enerzijds de verbinding zoekt met partijen en anderzijds afstand kan nemen (om vanuit een helikopterview te inventariseren hoe een gedeelde visie tot stand kan komen).
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen