De attractiviteit van de regio Twente voor internationale kennismigranten : Motieven en ervaringen in kaart gebracht

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De concurrentie om hoogopgeleid internationaal talent is groot. Door toenemende krimp van de beroepsbevolking in Nederland zien regio’s zich genoodzaakt om zich in deze strijd te mengen, om zo werknemers met de juiste kwalificaties en talenten aan te trekken. Omdat kennismigranten ook een verrijking zijn voor de economie, is het voor de regio van belang om zo attractief mogelijk te zijn voor de internationale kennismigrant. De regio is immers de directe woon en werkomgeving van de migrant. Twente is één van de regio’s in Nederland die probeert kennismigranten aan te trekken en voor een langere periode aan zich te verbinden. Dit is voor Twente noodzakelijk omdat men zich in de komende jaren wil (door)ontwikkelen tot één van de toonaangevende regio’s in Europa op het gebied van kennis, innovatie en techniek. Omdat de internationale kennismigrant voor het behalen van deze doelstelling van groot belang is, is er onderzoek gedaan naar de beweegredenen en ervaringen van kennismigranten om daarmee de attractiviteit van Twente voor deze groep vast te stellen. Bovendien is vergelijkbaar onderzoek voor de regio Twente nog niet eerder uitgevoerd, waardoor er zowel een bijdrage wordt geleverd aan de theorievorming als mede ook aan het leveren van meer praktische inzichten voor beleidsmakers in Twente. De centrale vraag die hierbij past luidt als volgt: “Wat zijn de migratiemotieven en ervaringen van internationale kennismigranten in de kennisregio Twente en welke rol spelen regiospecifieke factoren in het aantrekken en behouden van deze groep?”. Er worden in de wetenschap en in onderzoek naar kennismigratie verscheidene definities gehanteerd. In dit onderzoek is gekozen voor een relatief eenvoudige en praktisch definitie van ‘de internationale kennismigrant’, die gezien de grote van de populatie internationale kennismigranten in Twente operationeel goed bruikbaar is. Een kennismigrant kan omschreven worden als een persoon met ten minste een HBO kwalificatie, die internationaal volgens de norm ISCED 5 en ISCED 6 geldig is (OECD, 2009; Lowell, 2009) en waarbij deze persoon voor werkgerelateerde activiteiten (tijdelijk) migreert naar een ander land.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen