De Intellectuele Capaciteiten van de Patiëntenpopulatie van Kairos Nijmegen

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afgelopen jaren is er een groeiende algemene belangstelling geweest voor behandelingen voor patiënten met LVB gezien de specifieke tekortkomingen van deze doelgroep. Desondanks is er nog onvoldoende informatie beschikbaar over patiënten met LVB binnen de forensische poliklinische settingen. De onderhavige studie heeft dan ook getracht meer zicht te krijgen op de prevalentie van patiënten met een LVB en eveneens de prevalentie van patiënten met cognitieve functiestoornissen in deze specifieke setting. Daarnaast is er meer zicht verkregen op de mate waarin patiënten met een LVB bij Kairos Nijmegen, een forensische polikliniek, momenteel herkend worden en of deze herkenning bevordert kan worden door meer aandacht te vestigen op de tekortkomingen in diverse cognitieve functies van deze doelgroep. Hiervoor zijn tijdens de intakeprocedure bij 25 patiënten de SCIL (screener voor LVB) en de MoCA (screener voor cognitieve functiestoornissen) afgenomen. Door middel van beschrijvende statistiek werd er een prevalentiepercentage van 20.7% gevonden van patiënten met een LVB en 47% van patiënten met (vermoedelijke) cognitieve functiestoornissen. Tevens bleek dat de intellectuele capaciteiten van de patiënten op basis van de klinische indruk boven verwachting goed werden ingeschat, waarbij uit de kruistabel bleek dat de sensitiviteit 88.9% en de specificiteit 100% was. De predictieve validiteit was klinisch bruikbaar, waarbij uit de ROC-curve bleek dat de AUC .94 bedroeg (betrouwbaarheidsinterval: .82-1.0) en significant was. Als laatste werden er in de logistische regressie analyse, ondanks het model van de cognitieve domeinen goed leek te passen bij de data, geen significante effecten gevonden. In de huidige steekproef hebben geen van de gemeten cognitieve domeinen, zoals ze gedefinieerd zijn in de MoCA, een voorspellende waarde voor een (vermoedelijke) LVB. Overige kanttekeningen en adviezen worden besproken in de discussie. Keywords: Licht Verstandelijke Beperking, cognitieve functiestoornissen, prevalentie, herkenning, voorspellen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme