Faculteit der Sociale Wetenschappen

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 1214
 • Item
  Feedback Culture And The Impact of Annual Appraisal Interviews on Work Engagement And Goal Orientation
  (2020-07-26) Stifft, Frieda; Hell, Jurgen; Paul, Bastian
  The current study examines the effect of the annual appraisal interview on work engagement and goal orientation considering the feedback environment of the employees of a German insurance company. A cross sectional non-experimental questionnaire study containing 57 questions was conducted. 107 employees participated in the study. The results show no significant effect of the annual appraisal interview on work engagement and goal orientation. However, some variables of the feedback environment appear to have an impact on the employees’ characteristics. Perceived organizational support is a predictor for work engagement. Autonomy is a predictor for a learning goal orientation while supervisor support can predict a decrease in learning goal orientation. Keywords: annual appraisal interview. feedback. engagement. autonomy. perceived organizational support. learning goal orientation.
 • Item
  The Role of Talent`s Expatriate Adjustment and Perceived Organizational Support for Beneficial Outcomes after Returning from an International Assignment
  (2020-08-10) Schmidt, Cedric; Griep, Yannick
  The present study examined the relationship between expatriate adjustment, perceived organizational support, and the moderation of perceived organizational support on expatriate adjustment with strategic thinking, organizational commitment, and organizational citizenship behavior after talents return from their international assignment to their home country. 83 employees who returned from an international assignment less than two years ago filled out an online questionnaire and assessed the degree of expatriate adjustment and perceived organizational support while on assignment and the degree of strategic thinking, organizational commitment, and organizational citizenship behavior upon return. The results showed that expatriate adjustment was positively related to organizational citizenship behavior, whereas expatriate adjustment was not significantly related to strategic thinking and organizational commitment. Additionally, the relationship between perceived organizational support as well as the moderation of perceived organizational support on expatriate adjustment and strategic thinking, organizational commitment, and organizational citizenship behavior were non-significant. This study sheds light on the importance of understanding the beneficial outcomes derived from international assignments in talents. Keywords: Global Talent Management, Expatriate Assignments, International Human Resource Management, Expatriate Adjustment, Perceived Organizational Support
 • Item
  Werkstress bij Promovendi: Onderzoek naar de Relatie tussen Werkeisen en Hulpbronnen bij Promovendi in een Universitair Ziekenhuis
  (2020-07-22) Schmid, Martijn; Hell, Jurgen; Maters, Joyce
  Jonge wetenschappers zoals promovendi zijn extra vatbaar voor mentale gezondheidsproblemen ten gevolge van werkstress. Kennis over werkstress binnen deze groep is echter schaars. Het huidige onderzoek heeft geprobeerd te onderzoeken wat de relatie is tussen werkstress, werkdruk, regelmogelijkheden, veerkracht, en toekomstonzekerheid binnen de groep promovendi van het Radboudumc. Daarnaast is gekeken naar het verschil in ervaren werkstress tussen klinische en niet-klinische promovendi. Middels een vragenlijst gaven 220 deelnemers aan in welke mate zij werkstress ervaarden en welke oorzaken hier mogelijk ten grondslag aan lagen. De resultaten lieten zien dat werkdruk positief samenhangt met werkstress binnen de onderzoeksgroep, en dat deze relatie wordt gemodereerd door regelmogelijkheden. Veerkracht en toekomstonzekerheid hadden geen significant interactie-effect, hoewel veerkracht wel een significant hoofdeffect had op werkstress. Daarnaast bleek dat de niet-klinische promovendi significant meer werkstress ervaren dan de klinische promovendi van het Radboudumc. Om werkstress bij promovendi te verminderen, lijken interventies gericht op het versterken van veerkracht dus de beste aanbeveling, eventueel aangevuld met gesprekken en groepssessies met de promovendi. In vervolgonderzoek kan gekeken worden naar het verschil in werkeisen tussen de klinische en niet-klinische promovendi en het gebruik van kwalitatief onderzoek om de resultaten te controleren en verder aan te vullen.
 • Item
  Bevlogenheid als Mediator in de Relatie tussen Sociale Werkkenmerken en Werkvermogen
  (2020-07-01) Scheeres, ila; Simons, Sterre; Bruil, Chantal
  Deze studie onderzocht de sociale werkkenmerken: steun van collega’s, steun van leidinggevenden, waardering en een transformationele leiderschapsstijl in relatie tot werkvermogen en de mediërende rol van bevlogenheid in de schoonmaakbranche. Schoonmakers hebben gemiddeld genomen een laag werkvermogen, terwijl hun werk fysiek intensief is en men tot steeds hogere leeftijd moet doorwerken. Er zijn aanwijzingen dat meer sociale werkkenmerken samengaan met een hoger werkvermogen. Dit is onderzocht met een vragenlijst bestaande uit 44 items. De vragenlijst is verspreid onder alle 857 medewerkers, uiteindelijk hebben 241 medewerkers (28,12%) de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld. De vraagstelling luidde: ‘In welke mate hangen meer steun van collega’s, steun van leidinggevende, waardering en een grotere mate van transformationeel leiderschap samen met meer werkvermogen van werknemers in de schoonmaakbranche en worden deze verbanden gemedieerd door bevlogenheid?’ De resultaten laten zien dat een grotere mate van een transformationele leiderschapsstijl en meer waardering samengaan met meer bevlogenheid, dat meer waardering samengaat met een hoger werkvermogen en dat meer bevlogenheid samengaat met een hoger werkvermogen. Bevlogenheid medieert de relatie tussen transformationeel leiderschap en werkvermogen volledig en bevlogenheid medieert de relatie tussen waardering en werkvermogen gedeeltelijk. Er is geen ondersteuning gevonden voor een positieve relatie tussen steun van collega’s en werkvermogen en steun van leidinggevenden en werkvermogen. Op basis van deze bevindingen is geadviseerd een training voor transformationeel leiderschap te introduceren en op reguliere basis waardering op basis van prestatie te uiten. Trefwoorden: werkvermogen, bevlogenheid, sociale werkkenmerken
 • Item
  Modereren Sociale Steun, Autonomie en Psychologische Werkeisen de Relatie tussen Psychosocial Safety Climate en Werkstress?
  (2020-08-09) Rockx, Sanne; Boot, Cécile
  Werkstress is een veelvoorkomend fenomeen in de zorgsector. Aangezien werkstress verscheidene nadelige effecten tot gevolg kan hebben, is het belangrijk om in te zetten op stresspreventie. Mogelijk kan het psychosocial safety climate een rol spelen in het vroegtijdig identificeren van risicovolle organisaties. In deze studie is gebruik gemaakt van cross-sectionele data uit de dataset Stress Prevention @ Work, die de gegevens van 279 zorgmedewerkers van een grote Nederlandse zorginstelling bevat. Met een multiple regressieanalyse is onderzocht of psychosocial safety climate en werkstress verband houden met elkaar en of dit verband gemodereerd wordt door de werkkenmerken sociale steun van collega’s, autonomie en psychologische werkeisen. De resultaten toonden aan dat psychosocial safety climate en werkstress significant aan elkaar gerelateerd zijn. De huidige studie heeft geen bewijs kunnen vinden voor de modererende rol van sociale steun, autonomie of psychologische werkeisen in dit verband. Keywords: psychosocial safety climate, werkstress, sociale steun, autonomie, werkeisen