Uitnodigingsplanologie : Een verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden voor succesvolle uitnodigingsplanologie

Keywords
Thumbnail Image
Date
2014-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de financiële crisis en bezuinigingen op publieke middelen worden veel ruimtelijke plannen heroverwogen en wordt de noodzaak tot een meer vraaggerichte benadering van ruimtelijke ontwikkeling steeds duidelijker. Hierdoor komt er steeds meer aandacht voor een ‘nieuwe’ vorm van planologie, namelijk uitnodigingsplanologie. Hierbij bepalen overheden de kaders op hoofdlijnen en worden anderen (privaat en particulier) uitgenodigd om hier invulling aan te geven. De overheid heeft vervolgens een faciliterende rol met betrekking tot het realiseren van initiatieven. Uitnodigingsplanologie kan een oplossing bieden, omdat deze benadering meer vraaggericht is, waardoor ruimtelijke ontwikkeling kan worden gerealiseerd daar waar er vraag naar is en financiële middelen efficiënter kunnen worden ingezet. Hierbij is het van belang om te weten hoe de samenleving kan worden uitgenodigd om met initiatieven voor ruimtelijke ontwikkeling te komen en hoe deze initiatieven kunnen worden gerealiseerd. Hieruit volgt de noodzaak om inzicht te krijgen in hoe de huidige instituties binnen de ruimtelijke planning aansluiten bij of zich kunnen aanpassen aan uitnodigingsplanologie en welke randvoorwaarden daarbij een rol spelen. De centrale onderzoeksvraag luidt daarom: Welke randvoorwaarden zijn nodig om ruimtelijke ontwikkeling door middel van uitnodigingsplanologie (in Nederland) succesvol te realiseren?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen