Van een blokkade naar een oplossing : Een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De werkwijze aangaande de gebiedsontwikkeling die momenteel in Nederland wordt gehanteerd ligt momenteel flink onder vuur. Dit is mede te verklaren door de veranderde economische context, maar ook sociale ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol. Gebiedsontwikkeling kan vanuit dit perspectief na een proces van saneren en afwaarderen dan ook niet op diezelfde wijze worden voortgezet. Het is dan ook een logische reactie dat de Nederlandse gebiedsontwikkeling vraagt om een andere aanpak. Ondanks dat er binnen de beroepspraktijk een grote mate van consensus bestaat over de noodzaak om een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling te hanteren, blijkt dat deze stap in de praktijk moeilijk kan worden gezet. Dit is mede te verklaren doordat er binnen bepaalde processen sprake is van een zekere padafhankelijkheid. Gebiedsontwikkeling is zo’n sterk geïnstitutionaliseerde planningspraktijk waarbij een verandering zeer lastig kan worden doorgevoerd. Dit is mede te verklaren doordat partijen zich hebben gepositioneerd in een institutionele lock-in. Wijzigingen kunnen vanuit dit perspectief niet zomaar worden ingezet, omdat alle activiteiten met elkaar samenhangen en het wijzigen van dit schematische pad doorgaans gepaard gaat met hoge kosten. Om de belemmeringen, die op kunnen treden tijdens het veranderingsproces naar een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling, helder in beeld te krijgen heeft er een comparatief onderzoek plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek was als volgt: “Het doen van uitspraken over barrières die kunnen ontstaan tijdens het veranderingsproces naar een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling, door inzicht te verkrijgen in de beweging die gemaakt moet worden van de huidige institutionele context van gebiedsontwikkeling naar de gewenste institutionele context van gebiedsontwikkeling”. Om bovenstaande doelstelling te behalen is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre treden er binnen de huidige institutionele context barrières op tijdens het veranderingsproces naar een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling en hoe kunnen deze worden aangepakt? Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, zijn er een viertal deelvragen geformuleerd, namelijk: 1. Op welke wijze verloopt een institutioneel veranderingsproces en hoe kan dit proces onderzocht worden? 2. Wat is de rol van de institutionele context bij de traditionele gebiedsontwikkeling? 3. Wat is de rol van de institutionele context bij de nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling? 4. Door welke factoren binnen de institutionele context wordt het veranderingsproces naar een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling beïnvloed en/of belemmerd?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen