Wat bepaalt de huurprijs van een ouderenwoning? Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van woning-, omgevings- en marktkenmerken op de huurprijs van extramuraal zorgvastgoed

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-09-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De komende jaren gaat het tekort aan geschikte ouderenwoningen toenemen. Dit heeft enerzijds te maken met de toenemende vergrijzing van de samenleving, waardoor de kwantitatieve vraag naar ouderenwoningen zal toenemen. Anderzijds wordt dit tekort veroorzaakt door veranderende wetgeving (scheiden wonen en zorg/extramuralisering). Hierdoor moeten ouderen langer thuis wonen, waardoor de woonwensen van ouderen veranderen. Dit zorgt voor een toenemende kwalitatieve vraag naar ouderenwoningen. Doordat doorstroming hierdoor in het geding komt, is het urgent om te zorgen voor een gezonde woningvoorraad voor ouderen. Dit onderzoek tracht hier een bijdrage aan te kunnen leveren, door op basis van revealed preferences te achterhalen in welke mate woning-, omgevings- en marktkenmerken invloed hebben op de woonkeuze van ouderen. Op deze wijze zal er een bijdrage geleverd kunnen worden om nieuw te bouwen ouderenhuisvesting beter af te stemmen op de vraag van ouderen. Om de invloed van deze woning-, omgevings- en marktkenmerken te kunnen meten is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een hedonische prijsanalyse. Door het uitvoeren van een hedonische prijsanalyse (multiple regressieanalyse) is het mogelijk geweest om te achterhalen in welke mate bepaalde woning-, omgevings- en marktkenmerken van invloed zijn op de huurprijs van een extramurale ouderenwoning. Er is geconcludeerd dat bepaalde kenmerken een grotere invloed hebben op de huurprijs dan andere factoren. Ook is in dit onderzoek gebleken dat een aantal factoren geen significante invloed hebben gehad op de huurprijs. Er is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen ouderenwoningen in stedelijke gemeentes en in landelijke gemeentes, omdat er grote regionale verschillen bestaan met betrekking tot huurprijzen en factoren die hierop van invloed zouden kunnen zijn. Op deze wijze is de verklarende kracht van het model vergroot.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen