Vernieuwend werken bij politie - basisteam Meierij

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-03-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vernieuwend Werken is een recente ontwikkeling en een denkwijze binnen de politie die ervoor moet zorgen dat politieagenten zich weer verantwoordelijk kunnen voelen, er meer samenwerking is met burgers en andere partijen, er meer kwalitatief goed politiewerk wordt geleverd en dat er geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologieën en oplossingen (Staffeleu & Timmerman, 2015). Deze vier genoemde zaken worden dan ook gezien als de achterliggende principes van Vernieuwend Werken bij de politie. In september 2014 mocht basisteam Meierij uit regionale eenheid Oost-Brabant als eerste van start gaan met deze nieuwe manier van werken. Dit onderzoek gaat in op de vraag ‘welke factoren beïnvloeden de implementatie van Vernieuwend Werken binnen verschillende wijkteams van politie – basisteam Meierij?’ Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de teamleiding van basisteam Meierij. De teamchefs zijn zeer positief over Vernieuwend Werken en een extern wetenschappelijk onderzoek zou inzicht kunnen geven in welke factoren de implementatie van Vernieuwend Werken binnen het basisteam verder kunnen verbeteren. Er zijn in het onderzoek drie verschillende principes onderzocht. Dit zijn: Discretionaire ruimte, relatie met burgers & ketenpartners en werken met zelfsturende wijkteams. Er zijn verschillende en uiteenlopende wetenschappelijke theorieën gebruikt om de verschillende beïnvloedende factoren in kaart te brengen. Hiervoor zijn onder andere de ‘street-level bureaucrat theorie’ van Lipsky (2010), het ‘New Public Governance’ paradigma (Hill & Hupe, 2003; Osborne, 2006) en theorie over succesfactoren voor zelfsturende teams (Wageman, 1997) gebruikt. Die factoren die hieruit voort zijn gekomen zijn samen in een model gezet welke vervolgens onderzocht zijn in de empirie. Het onderzoek is kwalitatief van aard. Van de zes wijkteams zijn Boxtel, Drunen en Sint-Michielsgestel geselecteerd, vanwege de onderlinge verschillen tussen deze wijkteams. Er wordt gebruik gemaakt van documentanalyse, observaties en semigestructureerde interviews als methoden van onderzoek. Bij de documentanalyse zijn verschillende relevante beleidsdocumenten over Vernieuwend Werken geanalyseerd. De observaties hebben in de teamkamer in het politiebureau in Boxtel plaatsgevonden, maar ook bij twee verschillende presentatiegelegenheden en bij het meedraaien van een dienst met een wijkagent. De interviews zijn per wijkteam gehouden met verschillende agenten uit de basispolitiezorg, wijkagenten en een operationeel expert sturing of operationeel expert wijkzorg. Uit de analyse komt naar voren dat twaalf verschillende factoren de implementatie van Vernieuwend Werken beïnvloeden. Verder komt naar voren dat wijkteam Sint-Michielsgestel het meest positief is, gevolgd door Drunen en Boxtel. Basisteam Meierij is onderweg in de goede richting, maar er is ruimte voor verbetering op bepaalde punten. Dit is met name op het gebied van bureaucratie, beschikbaarheid van middelen op het gebied van vervoer en technologie, personele capaciteit, samenwerking met burgers en feedback. Deze zaken beperken Vernieuwend Werken of zijn nog niet voldoende aanwezig om het maximale eruit te halen. Ten slotte zijn op basis van deze conclusies een achttal aanbevelingen geformuleerd om Vernieuwend Werken te bevorderen. Dit zijn de volgende aanbevelingen: Vermindering van bureaucratie, voldoende vervoersmiddelen en (persoonlijke) technologische middelen, wijkteams op formatiesterkte, teambuilding tussen de wijkteams, feedback als onderdeel van politiewerk, kwaliteiten op de juiste plaats, betrekken van burgers bij politiewerk en een bottom-up teamdoel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation