Een onderzoek naar het gecombineerde effect van type mediakanaal en type bericht op Investor Relations in Nederland.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2014-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wanneer bedrijven een bericht uitzenden naar hun investeerders nu online media in opkomst is, is de vraag of zij gebruik moeten maken van dit type medium. Verscheidene voorgaande onderzoeken hebben uitgewezen dat het type mediakanaal afhankelijk is van de soort situatie (Avery, 2010) en dat dit medium belangrijker is dan de boodschap zelf die wordt uitgezonden (Schultz, Utz & Göritz, 2011). Het onderzoek van Avery (2010) wees ook uit dat bij een bepaald soort situatie (crisis- of routinesituatie) de voorkeuren van de respondenten voor het medium verschilden. Om uit te zoeken of dit ook geldt voor Nederlandse investeerders is er door middel van de volgende vraag een experimenteel onderzoek uitgevoerd: Wat is het gecombineerde effect van type mediakanaal en type bericht op investeerders in Nederland wat betreft de houding ten opzichte van het bericht, de reputatie van het bedrijf en de intentie om te investeren? 58 respondenten kregen of twee persberichten of twee Twitterberichten voorgelegd die verschilden in de mate van urgentie. Niet- urgente berichten betroffen CSR informatie en urgente berichten een crisissituatie met fina! nciële i nformatie over het fictieve bedrijf. Uit de resultaten kwam naar voren dat het type mediakanaal geen significante invloed heeft op de reputatie van het bedrijf, de intentie om te investeren en de houding ten opzichte van het bericht. Deze werden echter wel beïnvloed door de mate van urgentie (type bericht): niet- urgente berichten hadden hier een positieve uitwerking op dan de urgente berichten. Concluderend is er geen gecombineerd effect van type mediakanaal en type bericht op Investor Relations in Nederland maar heeft het type bericht op zichzelf wel een invloed op de houding ten opzichte van het bedrijf en het bericht en op de intentie om te investeren. Dit biedt interessante mogelijkheden voor verder onderzoek waar bijvoorbeeld alleen online media als type mediakanaal gebruikt wordt. Door dit onderzoek kan het van belang zijn voor bedrijven dat ze meer opletten op de inhoud van hun bericht naar hun investeerders toe dan via welk kanaal ze dit bericht uitbrengen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren