Faculteit der Letteren

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6350
 • Item
  (Non-)biased evaluations: The effect of cover stories on gender bias in students when evaluating professors.
  (2023-08-31) Dongen, I.M. van
  Theory shows that when students evaluate their professors, a gender bias among students makes them evaluate female professors less positively than male professors. This has negative consequences for the careers of female professors. This study investigated whether reading an explicit or implicit cover story can influence a gender bias in students when they evaluated professors. The cover stories seemed to have small effects on how positively students evaluated professors, but did not work to counteract a gender bias. In addition, this study investigated to what extent the gender of students influenced gender bias when they evaluated professors. The students' gender did not have much influence on the evaluations, but male students used more negative words when describing male professors than when describing female professors.
 • Item
  Leven en dood in de Tweede Kamer: tussen aandacht en afwezigheid. Een vergelijkend onderzoek naar het parlementaire abortus- 1970-1980 en euthanasiedebat 1977-1989.
  (2024-03-15) Kamers, E. (Edo)
  Dit onderzoek bevat een analyse van de parlementaire debatten over abortus en euthanasie in respectievelijk de jaren zeventig en tachtig, voor zover gevoerd door CDA, PvdA, VVD, D66 en SGP. Voor dit onderzoek zijn Handelingen en Kamerstukken van de Tweede Kamer geanalyseerd aan de hand van de agendasettingtheorie. Die theorie bevat vier factoren, waaraan de debatten getoetst zijn: aandacht, actoren, framing en institutionele locatie. De voornaamste conclusie is dat abortus veel meer parlementaire aandacht heeft getrokken dan euthanasie. Het CDA voerde een publieke campagne tegen abortus. Die campagne was typerend voor het ‘ethisch reveil’ dat Dries van Agt propageerde. Onder Lubbers voerde het CDA de strijd tegen euthanasie vooral achter de schermen. Echter komen uit de analyse ook andere conclusies naar voren met betrekking tot de vier genoemde factoren.
 • Item
  Van onbeduidend thema naar identitymarker; Een studie naar het denken over de staat Israël binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij in de periode 1948-2010.
  (2024-03-15) Heijboer, M.A. (Arij)
  In deze scriptie is onderzocht welke betekenissen er vanuit de SGP sinds 1948 zijn toegekend aan de staat Israël en hoe deze samenhangen met de context en de partijgeschiedenis in algemene zin. Hiervoor zijn in de eerste plaats partijtoespraken (partijredes) van de partijleiders en uitgaven uit het partijblad De Banier geanalyseerd. Wat blijkt uit dit onderzoek is dat de SGP zich vanaf de jaren 70 een duidelijke pro-Israëlhouding is gaan aanmeten, met name in de context van meer internationale en nationale kritiek op het beleid van de Israëlische regering. Morele onderscheiding was een belangrijk motief in deze wending.
 • Item
  De geschreven erfenis van Catharina II. De legitimatie van macht in de memoires van een tsarina.
  (2023-06-15) Werkman, L.N. (Liza)
  Nadat jarenlang vooral haar liefdesleven in de schijnwerpers heeft gestaan, is er sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw aandacht gekomen voor een wetenschappelijk politiek-cultureel perspectief op het leven en regeren van tsarina Catharina II van Rusland in de jaren 1762-1796. Haar memoires over de periode voorafgaand aan haar regeren zijn door historici echter vaak gemarginaliseerd of gebruikt voor pakkende citaten vanwege hun periodisering en subjectiviteit. In dit onderzoek is juist vanuit dit subjectieve perspectief een analyse gemaakt van de strategie die tsarina Catharina II gebruikte in haar memoires uit 1794 om haar machtspositie als tsarina te legitimeren. Daaruit is gebleken dat zij in haar memoires voornamelijk het contrast tussen haar en haar echtgenoot en troonopvolger Peter III benadrukte, waarbij zij hem als incompetent en haarzelf als competent bestempelde voor de positie op de troon. Dit deed zij enerzijds door haarzelf te representeren als ‘natuurlijk onderdeel’ van het Russische hof en Peter III als vreemdeling, en anderzijds door haar eigen staatskwaliteiten te contrasteren tegenover de kinderlijkheid en onervarenheid van Peter III. Zo toont het onderzoek aan dat Catharina II haar memoires gebruikte als een geschreven erfenis om haar machtspositie als tsarina te legitimeren.
 • Item
  Op jacht naar vrouwelijkheid: De manier waarop travesti-vrouwen in Argentinië zichzelf presenteerden in de periode 1980-2000.
  (2023-08-15) Baar, de, S.C.B.M. (Stefan)
  In 2012 werd de Ley de Identidad de Género, ofwel de genderidentiteitwet (LIG) in Argentinië aangenomen. De invoering van deze wet is een positieve ontwikkeling voor de rechten van LHBTQI+-personen en in het bijzonder transgenderpersonen in Argentinië en Latijns-Amerika in zijn geheel. Eerder werd in 2010 het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht in de Argentijnse wet opgenomen. Argentinië is zich in recente jaren aan het ontwikkelen tot een veiliger land voor de LHBTQI+-gemeenschap. Het land heeft namelijk een lange geschiedenis vol marginalisering van minderheidsgroepen, waaronder travesti-vrouwen. De travesti-vrouw is een queer identiteit die in Argentinië en andere Latijns-Amerikaanse landen sterk onderdrukt is. In de laatste decennia vinden er ontwikkelingen plaats in hun emancipatie. Dit onderzoek zal zich richten op de manier waarop travesti hun identiteit vormden en aan de hand van zelfpresentatie gendernormen van vrouwelijkheid nastreefden in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.