Samenwerken aan een evenwichtige krimpregio : Onderzoek naar de samenwerking bij de totstandkoming van het beleid in de demografische krimpregio Parkstad Limburg

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland gaat te maken krijgen met structurele bevolkingsdaling. Dit wil zeggen dat tot 2038 de Nederlandse bevolking nog zal groeien, hierna zal deze in zijn geheel gaan krimpen. Demografische krimp kan verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste factoren zijn: lage vruchtbaarheid, toenemende sterfte en buitenlands migratiesaldo. Op dit moment hebben een aantal gebieden in Nederland al te maken met een bevolkingsdaling. Dit zijn Zeeland, Noord- Groningen en Zuid-Limburg. Vooral in Zuid-Limburg wordt een aanzienlijke afname van de bevolkingsomvang en het aantal huishoudens verwacht. Deze demografische veranderingen brengen gevolgen met zich mee voor verschillende beleidsterreinen. Met name op de woningmarkt zijn in Zuid-Limburg de gevolgen van krimp al zichtbaar. Aangezien demografische krimp gevolgen met zich meebrengt voor de ruimtelijke omgeving die niet wenselijk zijn, is het van belang dat bestuurder actie ondernemen. Het is echter zo dat overheden gewend zijn om te denken in groei van bevolking en niet in afname. Hierin moet dus een omslag in denken gaan plaatsvinden. Van denken in groei naar denken in krimp. Ook het beleid dient dus getransformeerd te worden naar een krimpbeleid. Omdat krimp vele beleidsterreinen en actoren raakt is het een erg complex probleem. Dit vergt goede afstemming en samenwerking om tot een breed gedragen beleid te komen. Omdat deze samenwerking tussen verschillende actoren bij beleidsverandering zo belangrijk is, is het relevant om hier onderzoek naar te doen. Hierbij wordt Parkstad Limburg als casus genomen en wordt geconcentreerd op beleidsterrein wonen. Het doel van dit onderzoek is dan ook: Enerzijds inzicht krijgen hoe bij beleidsverandering ten aanzien van demografische krimp de samenwerking eruit ziet en anderzijds aanbevelingen doen hoe deze kunnen worden verbeterd door in een krimpregio de samenwerking bij beleidsverandering te onderzoeken.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen