Onderzoeksprotocollen: Een onderbelicht instrument in het gemeentelijk integriteitsbeleid? Een evaluatie naar de volledigheid van onderzoeksprotocollen voor (mogelijke) integriteitsschendingen van 103 Nederlandse gemeenten

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-06-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van het onderzoek was om uit te vinden hoe gemeenten invulling geven aan het onderzoeksprotocol bij (vermeende) integriteitsschendingen. De hoofdvraag was: “In welke mate zijn de gemeentelijke onderzoeksprotocollen adequaat om het gehele proces van het behandelen van integriteitsschendingen van politieke ambtsdragers, van het ontvangen van de mogelijke melding tot de nazorg na afloop, te verzorgen?” Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn 103 onderzoeksprotocollen geanalyseerd op basis van een beoordelingskader. Dit beoordelingskader is opgesteld aan de hand van drie handreikingen, waarbij de handreiking van het BIOS (2014) leidend is genomen. De gebruikte methoden zijn een inhoudsanalyse van de protocollen en drie regressieanalyses met als onafhankelijke variabele de gemeentegrootte. De resultaten van de regressieanalyses lieten zien dat gemeentegrootte een klein effect had op het aantal vereisten wat gemeenten hebben opgenomen in hun protocollen. Daarnaast volgde uit de inhoudsanalyse dat de huidige onderzoeksprotocollen niet volledig adequaat zijn in het behandelen en onderzoeken van integriteitsschendingen. Voornamelijk op het gebied van de terugkoppeling en de afsluiting van integriteitskwesties miste de nodige informatie. De belangrijkste aanbeveling in het onderzoek is voor de gemeenten om hun onderzoeksprotocollen te blijven evalueren en aan te vullen op basis van deze onderzoeksresultaten en de gebruikte handreikingen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation