Klimaatadaptatie en woningbouwcorporaties; Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de mate waarin wo-ningbouwcorporaties klimaatadaptieve maatregelen nemen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Nederland bezitten woningbouwcorporaties ongeveer 30% van het totaal aantal woningen in Nederland. Hierdoor spelen woningbouwcorporaties een cruciale rol in het klimaatadaptief maken van onze leefomgeving. Om de keuzes van woningbouwcorporaties met betrekking tot klimaatadaptatie te analyseren, is gebruik gemaakt van de beleidsarragementen benadering. De theorie is geschikt om een gedetailleerd beeld te schetsen van de betrokken actoren, beschikbare hulpbronnen, relevante spelregels en uitgedragen discoursen. Dit resulteerde in drie factoren die in sterke mate het klimaat adaptief beleid van corporaties beïnvloeden. Allereerst is schaalgrootte een belangrijke factor die de beschikbaarheid van hulpbronnen beïnvloed. Naarmate een woningbouwcorporatie toeneemt in omvang en vermogen, heeft deze over het algemeen meer mankracht, kennis en financiële middelen tot haar beschikking voor klimaat adaptatie. Ten tweede hebben lokale omstandigheden invloed op het gevoerde beleid ten opzichte van klimaatadaptatie. Corporaties die te maken hebben met bijvoorbeeld krimp of aardbevingsschade geven aan dat deze zaken meer prioriteit hebben dan klimaatadaptatie. Ten derde hebben corporaties te maken met formele regels waar ze zich aan moeten houden. Deze regels hebben een sturende werking op het beleid dat corporaties voeren. Waardoor corporaties zich voornamelijk prioriteit geven aan klimaatmitigatie in plaats van klimaatadaptatie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen