Klimaatadaptatie in Zuidoost-Nederland: de juiste zoektocht naar water : In hoeverre zijn de instituties van het verdrogingsbeleid binnen het beheergebied van het Waterschap Peel en Maasvallei adaptief?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor ieder willekeurig leefgebied op aarde. In de toekomst moeten we ons daarom aanpassen aan het klimaat. De gevolgen van de klimaatverandering zijn per gebied verschillend, wat het noodzakelijk maakt om beleid op maat te leveren. Binnen dit onderzoek is de focus gericht op de regio Zuidoost-Nederland, in het bijzonder op het beheergebied van het Waterschap Peel en Maasvallei (WPM). Dit gebied, gelegen op de hoge zandgronden, bevindt zich in één van de droogste delen van Nederland. Het beheergebied van het waterschap is vooral kwetsbaar voor een watertekort en in mindere mate voor overstromingen. Als gevolg van de klimaatverandering zullen tijdens de zomer langere droogteperioden optreden waardoor de aanvoer van water problematisch wordt. In het bijzonder de landbouw en de natuur zullen de gevolgen hiervan ondervinden. Agrariërs krijgen te maken met droogteschade, terwijl door verdroging zowel de waterkwantiteit als -kwaliteit binnen natuurgebieden afneemt. Klimaatadaptatie is essentieel om goed om te kunnen gaan met de toenemende onzekerheid en onvoorspelbaarheid van het klimaat. Daarop moeten we ons nu voorbereiden. Verschillende partijen, onder wie WPM, zijn bezig met verdrogingsbestrijding om de watertekorten in onder meer de natuur en landbouw in Noord- en Midden-Limburg op te vangen. De wijze waarop het waterschap omgaat met de gevolgen van klimaatverandering, in het bijzonder verdroging, staat centraal binnen dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen over institutionele veranderingen die nodig zijn om de problematiek van waterschaarste binnen de grenzen van het waterschap te bestrijden. Instituties zijn formele en informele regels, rollen en waarden die het gedrag van actoren en de interacties tussen actoren in belangrijke mate duurzaam structuren. De centrale vraag van dit onderzoek is in welke mate instituties van het verdrogingsbeleid de bij de verdrogingsproblematiek betrokken partijen binnen het beheergebied van WPM in staat stellen om zich aan te passen aan de klimaatverandering.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen