De rol van disciplinaire scholing in het honoursonderwijs

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-07-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
We leven in Nederland in een kennissamenleving. Kennis wordt gezien als de belangrijkste productiefactor voor onze economie. Kennisproducten worden steeds meer gewaardeerd door de onmiddellijke marktwaarde. Dit is enigszins problematisch. Wie is eigenaar van het intellectuele eigendom? De individuele onderzoeker, de onderzoeksgemeenschap, of het instituut? Daarnaast is dit kennisbestand geen publiekelijk goed. Het intellectueel eigendom kan niet gratis weggegeven worden als er zoveel waarde aan wordt gehecht. Het wordt geproduceerd en geruild net als andere producten en diensten in een economie. Waarom is er dan tegelijkertijd een behoefte voor kennisdeling tussen instituten in het hoger onderwijs in Nederland? Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen op welke wijze het disciplinair onderwijs van het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs kunnen samenwerken in een disciplinair overstijgend onderwijsproject als de Wunderkammer. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Welke rol spelen aspecten van disciplinaire scholing in de samenwerking tussen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs in het gezamenlijke honoursproject de Wunderkammer van ArtEZ hogeschool van de kunsten en Radboud Universiteit?’. Elke student wordt geschoold binnen de discipline van zijn opleiding, zoals de object van studie, de methode en het wereldbeeld. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is kwalitatief onderzoek toegepast door middel van de afname van semi-gestructureerde interviews bij een vijftal studenten (N = 5) die hebben deelgenomen aan het gezamenlijke honoursproject de Wunderkammer. Twee respondenten zijn afkomstig van ArtEZ (n = 2) en drie respondenten zijn afkomstig van de Radboud Universiteit (n = 3). Daarnaast is ook kwantitatief onderzoek gebruikt om een statistische vergelijking te maken van het woordgebruik van de respondenten aan de hand van het programma SPSS. Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat de disciplinaire scholing in het gehele onderzoek zichtbaar is. Daarnaast wordt ook de beweging van de academisering van het hbo en de vocationalisering van het wo zichtbaar. Ook de organisatie van de Wunderkammer kon beter worden gestructureerd. Tot slot blijkt uit de antwoorden van de respondenten dat de Wunderkammer heeft gezorgd voor een verbondenheid tussen de studenten. Op basis van de conclusies wordt aanbevolen om een meta-analyse uit te voeren van soortgelijke samenwerkingsprojecten tussen hbo en wo in het Nederlandse hoger onderwijs. Hierbij kan een groter aantal respondenten worden vergeleken. Daarnaast kan ook de begeleiding en de organisatie van het samenwerkingsproject worden uitgediept.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation