Netwerkbeheerders en hernieuwbare energie : Een scenariostudie naar de handelingsperspectieven van netwerkbeheerders in de energietransitie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat over de energietransitie in Nederland. Het betreft de transitie van centraal uit fossiele brandstoffen opgewekte energie naar decentraal opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen. Dit alles bekeken vanuit het perspectief van de netwerkbeheerders. De doelstelling van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan de transitie van centraal opgewekte energie uit fossiele bronnen naar gedecentraliseerde hernieuwbare energie vanuit het oogpunt van de Nederlandse elektriciteit netwerkbeheerders door een scenariostudie te doen welke zal worden vormgegeven aan de hand van de theorie van transitiemanagement. De vraagstelling luidt: wat zijn de handelingsperspectieven voor de elektriciteit netwerkbeheerders bij de dubbele transitie van centraal opgewekte energie uit fossiele bronnen naar gedecentraliseerde hernieuwbare energie, bezien vanuit verschillende scenario’s waarin deze transitie kan plaatsvinden? Uit gesprekken met vertegenwoordigers van netwerkbeheerders blijkt dat de transitie nog niet ver gevorderd is. Een belangrijke reden hiervoor is dat de overheid geen besluit neemt over de toekomst van de energievoorziening in Nederland en dat de netwerkbeheerders dit besluit niet zelf kunnen nemen. Uit het causaal model en het systeemmodel in het bijzonder blijkt dat de netwerkbeheerders twee mogelijkheden hebben om in te grijpen in het systeem. Ze kunnen kennis ontwikkelen over technieken en kennis ontwikkelen voor de overheid over de maatschappelijke aspecten. Deze oplossingsrichtingen zijn met elkaar vergeleken. De scenario’s verschillen op het gebied van duurzaamheid en decentraliteit. Het scenario Powerhouse gaat uit van een toekomst met kolencentrales. Het scenario Flexwerker zet juist in op de gaspositie van Nederland in Europa. Het scenario Smart Energy City gaat uit van kleinschalige decentrale energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. In een toekomst met meer duurzaamheid op het gebied van energieopwekking zal de rol van de netwerkbeheerders mogelijk moeten veranderen. In plaats van het faciliteren moeten ze meer ruimte krijgen om meer het voortouw te nemen in het bepalen van de richting van de transitie. Samen met het ontwikkelen van kennis is het dan mogelijk om de transitie naar decentrale energie uit hernieuwbare bronnen te bespoedigen. Een onderzoek naar de wettelijke kaders van een dergelijk rol liggen in het verlengde van dit onderzoek.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen