Gemeentelijk perspectief op risico-management bij stedelijke ontwikkeling : Een onderzoek naar de mogelijkheden om risicomanagement als concept beter aan te laten sluiten bij de problematiek die gemeenten ervaren met betrekking tot risico's bij stedelijke gebiedsontwikkeling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-04-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op risicomanagement bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Dit type van gebiedsontwikkeling is altijd al complex geweest en kent vele verschillende risico’s voor betrokken actoren. De afgelopen jaren is het echter met name voor gemeenten nog complexer geworden. In dit onderzoek is daarom vanuit gemeentelijk perspectief gekeken in hoeverre (en op welke manier) risicomanagement een rol kan spelen bij dit type gebiedsontwikkeling. Om zinvolle aanbevelingen te kunnen doen is dit onderzoek gestart met een intensieve literatuurstudie naar het verschijnsel risicomanagement. Op basis daarvan is geconstateerd dat risicomanagement grofweg ingedeeld kan worden in een tweetal componenten, respectievelijk analyse en management. De analysecomponent kan beschouwd worden als het onderdeel van risicomanagement waar risico’s in kaart worden gebracht en waar wordt ingeschat welke effecten deze kunnen hebben. De managementcomponent is meer gericht op het gehele proces wat doorlopen moeten worden. Belangrijke onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld de communicatie (hoe wordt deze ingezet?) en de wijze waarop met de geconstateerde risico’s wordt omgesprongen. Naast deze indeling is in dit literatuuronderzoek ook geconstateerd dat er vooral over de analysecomponent, al jarenlang uitvoerig is geschreven. Pas eind vorige eeuw kwam hier enigszins verandering in met de constatering dat de focus wellicht te sterk gericht was op het maken van risicoanalyses. Volgens de (nieuwe) literatuur is het namelijk minstens zo belangrijk om op een structurele wijze aan de slag te gaan met de resultaten van de gemaakte analyses. Uit nadere bestudering van deze literatuur, die wel dieper op de managementcomponent ingaat, valt wel op dat deze zich vooral kenmerkt door het noemen van proces-ambiguïteit en een hoge mate van abstractie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen