Tussen aandacht en mankracht. Een onderzoek naar verklaringen voor deelname van gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-09-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2020 riep het Rijk, samen met een aantal provincies en gemeenten, het Schone Lucht Akkoord in het leven. Dit akkoord richt zich op samenwerking tussen Nederlandse bestuurslagen om zo luchtvervuiling terug te dringen en gezondheidswinst te bewerkstelligen voor de gehele Nederlandse bevolking. Lang niet alle gemeenten nemen deel aan het akkoord. Daarom wordt er in deze thesis onderzocht wat de verklaringen zijn voor het al dan niet deelnemen van Nederlandse gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van theorie omtrent beleidsimplementatie en samenwerkingsverbanden. Middels een ‘mixed-method’ design toetst het onderzoek deze theorie aan de werkelijkheid. Eerst wordt er een logistische regressieanalyse uitgevoerd met secundaire data uit bijna alle gemeenten. Deze wordt opgevolgd door zeven semigestructureerde interviews bij geselecteerde gemeenten. Uit de logistische regressieanalyse blijkt dat de ervaren urgentie van problemen als gevolg van luchtvervuiling een rol speelt in de beslissing van een gemeente omtrent deelname. Dit lijken de interviews te bevestigen. Bovendien laten de interviews zien dat beleidsentrepreneurs, de mogelijkheid om het akkoord als strategisch middel te gebruiken en de menselijke capaciteit van gemeenten een rol spelen bij de beslissing om wel of niet deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation