Herstructurering in de Teuniswijk: Een casestudy over multiculturele bewonersparticipatie bij stedelijke herstructurering in Venlo

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het beleid van de woningbouwcorporatie is in principe om bewoners zoveel mogelijk te betrekken in hun herstructureringstraject van de Teuniswijk in Venlo. Om zodoende de algehele bewonersparticipatie te stimuleren en te verhogen. In deze bachelor thesis voor de opleiding ‘Geografie, Planologie & Milieu’ is er geprobeerd antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: “Hoe participeren verschillende multiculturele bewoners van de Teuniswijk in het stedelijke planningsproces van de gemeente Venlo en hoe kan de bewonersparticipatie verhoogd worden volgens bewoners en betrokken partijen?”. Het onderzoek richtte zich op de cases van de Teuniswijk in de wijk Venlo-Noord. Het doel van het onderzoek was om er achter te komen hoe de gemeente Venlo en woningbouwcorporatie Woonwenz bewoners betrekken in de participatie bij de planningsprocessen van de herstructurering van hun eigen leefomgeving en wat de knelpunten hierin zouden zijn. Door middel van kwalitatief onderzoek van theorieën, documentanalyse en de uitvoering van semigestructureerde interviews is er een analyse uitgevoerd over hoe de theorieën van participatieve planning, democratische buurtontwikkeling en intercultureel beleid toegepast worden op deze single casestudy. Door middel van het programma ‘Express Scribe Transcription Software’ van het bedrijf ‘NHC’ zijn de uitgevoerde interviews getranscribeerd om ze vervolgens samen te vatten in interviewverslagen. De uiteindelijke data van het onderzoek is geanalyseerd en toegepast om de deelvragen te beantwoorden, aan de hand van het conceptueel model. De hoofdbevinding van dit onderzoek is dat er een duidelijk verschil is in bewonersparticipatie tussen verschillende etnische groeperingen. De allochtone bewoners zijn terughoudender en minder geïnteresseerd om actief deel te nemen in de buurt, terwijl een gedeelte van de autochtone bewoners wel interesse hebben om samen met Woonwenz actief te participeren in het herstructureringsproces in de buurt. Ondanks dat Woonwenz, met hun interculturele beleid, geprobeerd heeft om deze groep bewoners te stimuleren om wel te participeren, wordt er geen gehoor aan gegeven en dan blijkt dat het echt vanuit de bewoners zelf moet komen als ze daadwerkelijk wel willen participeren in het gehele traject. De beperkingen van dit onderzoek zijn, mede veroorzaakt door de ontwikkeling omtrent COVID-19, het ontbreken van respondenten met een migratieachtergrond. Dit had ervoor gezorgd dat er een meer evenwichtig onderzoeksresultaat zou zijn. Nu is er alleen data vanuit de autochtone bewoners en kan er niet geanalyseerd worden hoe de allochtone bewoners erin staan. Daarom is de belangrijkste aanbeveling om in vervolgonderzoek proberen deze groep bewoners wel te prikkelen voor een interview. Verder is het nog interessant om voor vervolgonderzoek de gemeente te benaderen, vanwege hun nalatigheid van het uitvoeren van de inrichting van de openbare ruimte.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen