Speelruimte in krimpregio's. Het ervaren belang van centrale buurtplekken in krimpregio's.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De bachelorthesis schets een beeld van de huidige situatie rondom het speelruimtebeleid binnen drie gemeenten in de krimpregio Zuid-Limburg. Door een combinatie van factoren, waaronder ontgroening, vergrijzing en financiën, ontstaat een mogelijk problematische situatie rondom speelruimte voor kinderen in deze gebieden. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is inzicht te verkrijgen in de manier waarop gemeenten in krimpregio’s omgaan met het belang van speelruimte binnen hun beleidsraam. De hoofdvraag die hieraan ten grondslag ligt is: Op welke wijze gaan gemeenten binnen hun beleid om met het belang van speelruimte? De hoofdvraag is beantwoord aan de hand van vergaarde data, die zijn verkregen middels semigestructureerde interviews en literatuuronderzoek, resulterend uit de volgende deelvragen:  Hoe beschrijven gemeenten in krimpregio’s in hun beleid het belang van centrale buurtplekken?  Hoe evalueren gemeente in krimpregio’s de aantrekkelijkheid van speelruimte?  Hoe moeten de beleidsplannen rondom speelruimte binnen krimpregio’s worden aangepast op een dalend aantal kinderen?  Welke kansen of bedreigingen ondervinden gemeenten bij het aanpassen van beleidsplannen op het gebied van speelruimte?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen