Tegenprestaties bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied? Een onderzoek naar de bestaande interactie tussen de gemeente Sint Anthonis en agrariërs bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, in het licht van het investeren in een duurzame- en innovatieve agrarische onderneming met een hoogwaardig ruimtelijk karakter

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2012-03-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De gemeente Sint Anthonis is een relatief kleine gemeente met 11.785 inwoners, gesitueerd in de provincie Noord-Brabant. Agrariërs, die zijn gevestigd binnen deze gemeente, dienen doorgaans voortdurend verzoeken in om uit te mogen breiden. Zo heeft de gemeente Sint Anthonis jaarlijks gemiddeld ongeveer 60 verzoeken om bouwblokvergroting of bouwblokvormverandering in behandeling. Een bouwblok is een in een bestemmingsplan vastgelegde ruimtelijke eenheid, waarbinnen de bebouwing ten behoeve van een bestemming moet worden geconcentreerd. Een bouwblokvergroting kan door de gemeente, middels een herziening van het bestemmingsplan of het doorlopen van een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen, worden bewerkstelligd. Op 1 maart 2011 is de provinciale Verordening ruimte in werking getreden. De Verordening ruimte stelt eisen en beperkingen aan ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied en fungeert als toetsingskader voor gemeenten om bestemmingsplannen op te stellen. De provincie Noord-Brabant heeft de regels ten opzichte van vóór de inwerkingtreding van de Verordening ruimte reeds verscherpt. Aanleiding hiertoe is het burgerinitiatief “Megastallen-Nee” in Noord-Brabant. Het initiatief is een protest tegen de gevolgen van de veehouderij in algemene zin en pleit voor een heroverweging van de vestiging van “megastallen” in de provincie. Burgers voelden zich bijvoorbeeld niet of onvoldoende betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van de reconstructieplannen (onderdeel van het beleid voor de inwerkingtreding van de Verordening ruimte). Ze vonden tevens dat de overheid onvoldoende kennis had van deze ingewikkelde materie van ruimtelijke ordeningsrecht en het systeem van milieuvergunningen, waardoor zij onzorgvuldige beslissingen hebben genomen. Bovendien brak in 2007 en in 2009 de Q-koortsepidemie uit waaruit bleek dat de ruimtelijke aanpak van de reconstructie niet kon voorkomen dat er wederom een virusziekte onder dieren uitbrak. Dit had tot gevolg dat de weerstand van de maatschappij tegen de schaalvergroting van de veehouderij toenam en dat leidde uiteindelijk in de provincie Noord-Brabant tot het Burgerinitiatief “Megastallen-Nee”. Er is hiermee een kloof tussen de maatschappij en de agrarische sector ontstaan.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen