Het gevecht om de stad : sociaalstedelijke bewegingen in Nederland beter bekeken

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op wereldschaal is er een tendens waarneembaar in de richting van vercommercialisering van stedelijke en daarmee ook binnenstedelijke gebieden. Dit wordt veroorzaakt door een alsmaar toenemende trek naar de stad. Dit in combinatie met de kapitalistische gedachtegang die vandaag de dag in de meeste landen de overhand heeft. Echter, vanuit de samenleving lijkt een roep naar andere dan commercieel gestuurde ontwikkelingen waarneembaar te zijn. Die roep uit zich in het ontstaan van sociaalstedelijke bewegingen. Zij bieden niet alleen weerstand, maar proberen vooral ook constructief bij te dragen aan een verandering van bestaande discoursen over de stad. Hoewel niet alle burgers zo ver gaan, lijkt er toch een breder draagvlak te bestaan voor de acties die door sociaalstedelijke bewegingen ondernomen worden. De planologische beleidskaders en de ideologie die daaraan ten grondslag ligt, lijken steeds vaker weerstand te ontvangen. Dit komt mogelijk vanwege de restricties die zij soms leggen op de hoog gewaardeerde concepten vrijheid en gelijkheid. Hoewel beleidsmakers graag tegemoetkomen aan de wensen van de bevolking, lijken ze niet goed in staat de relaties tussen ruimtelijk beleid en het maatschappelijk welzijn bloot te leggen. Hierop voortbordurend, poogt dit onderzoek – door het vergaren van beschrijvende, verklarende en prescriptieve kennis – de volgende doelstelling te realiseren: Het vergroten van inzichten in de aanleidingen voor en idealen achter kritische geluiden over bestaande stedelijke constructen en concepten. Dit wordt nagestreefd door een focus te leggen bij de sociaalstedelijke bewegingen die deze kritische geluiden het sterkst representeren. Omschreven als initiatieven, worden ze in de volgende centrale vraag aan het licht gebracht: Waarom zijn er bepaalde initiatieven waar te nemen als reactie op de huidige rol die binnenstedelijke centra vervullen en hoe kan hierop gereageerd worden?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen