Een zelfredzame samenleving beschikt zelf : Een onderzoek naar zelforganisatie bij stedelijke ontwikkeling en beheer van publieke ruimte

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De economische (en ook de ecologische) crisis dwingt de overheid en samenleving tot grote hervormingen. Vanwege beperkte middelen is de overheid niet meer in staat om zelf alle gewenste openbare voorzieningen te ontwikkelen en in stand te houden. Tegelijk groeit het besef dat een vitale samenleving is gediend bij burgers die zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun woon- en leefomgeving. Burgerbetrokkenheid komt op allerlei maatschappelijke terreinen in beeld als één van de antwoorden op deze crisissituatie. De bestaande partijen en samenwerkingsvormen in de gebiedsontwikkeling zijn vooral gebaseerd op economische regels en samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Via relatief grootschalige ontwikkelingen konden (tot de economische crisis) de investeringen direct worden terugverdiend door de grondopbrengsten en verkoop van vastgoed. De verschillende actuele inzichten laten echter zien dat gebiedsontwikkeling meer kleinschalig en van onderaf moet worden vormgegeven. De beschikbare middelen zijn beperkt en dat veroorzaakt druk op de markt en ruimtelijke kwaliteit. Recente literatuur over stedelijke gebiedsontwikkeling laat zien dat er nieuwe partijen en nieuwe waardedragers nodig zijn om de gebiedsontwikkeling haalbaar te maken. De initiatieven moeten kleinschaliger worden opgezet en de exploitatie in het verleden en de toekomst worden betrokken om de investeringen rendabel te maken. De nieuw onderscheiden waardedragers gaan niet alleen uit van economische motieven, maar ook van ecologische (energie en klimaat) en maatschappelijke (zoals waterveiligheid en zorg) motieven. Verschillende maatschappelijke bewegingen zorgen ervoor dat overheid, markt en samenleving naar elkaar toe bewegen. Georganiseerde burgers nemen meer maatschappelijke initiatieven: één op de drie burgers heeft een burgerschapsstijl waarin het past om zelf initiatief te nemen om maatschappelijke doelen te bereiken. De motieven voor burgers tot handelen zijn divers. Zij handelen niet alleen vanuit economische belangen, maar vooral op basis van ‘waarden’: mensen handelen omdat ze iets willen veranderen, een in hun ogen ‘foute’ ontwikkeling willen tegengaan of juist een gewenste ontwikkeling willen bevorderen. De actuele context van stedelijke ontwikkeling laat zien dat de bestaande economische regels niet meer toereikend zijn. De georganiseerde samenleving neemt een positie in naast de overheid en de markt. Deze samenleving heeft diverse motieven voor gebiedsontwikkeling en beheer van publieke ruimte. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Welke randvoorwaarden en factoren bepalen dat georganiseerde burgers en/of particuliere eigenaren een maatschappelijk initiatief nemen tot stedelijke gebiedsontwikkeling en/of het beheer van publieke ruimte?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen