De raad aan het roer? De kaderstellende rol van gemeenteraden nader bekeken

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aanleiding voor dit onderzoek is de overheveling van belangrijke taken in het sociaal domein naar Nederlandse gemeenten. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten namelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg, nieuwe WMO en participatiewet. De overheveling van de taken brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee en stelt belangrijke eisen aan gemeenten. Dit onderzoek heeft de positie van gemeenteraden in het transitieproces van de decentralisaties als focus. Zij moeten namelijk hun kaderstellende en controlerende taak uitvoeren op een, voor hen geheel nieuw, en complex beleidsterrein. Doelstelling van het onderzoek is het vergroten van de kennis over de rol en positie van gemeenteraden in besluit- en beleidsvormingsprocessen. Dit gebeurt door inzicht te geven in de huidige invulling van de kaderstellende rol van twee gemeenteraden tijdens het transitieproces van de decentralisaties van de jeugdzorg en de nieuwe WMO. De centrale vraagstelling luidt: “Op welke manier geven de gemeenteraden van Arnhem en Nijmegen vorm aan hun kaderstellende rol in het transitieproces van de decentralisaties in het sociaal domein met betrekking tot de jeugdzorg en de WMO?” Op basis van de literatuur is een indeling van vijf machtsbronnen tot stand gekomen. Aan de hand van deze indeling is getracht de positie van de gemeenteraden van Arnhem en Nijmegen in kaart te brengen. Het onderzoek betreft een meervoudige kwalitatieve case study waarbij gebruik is gemaakt van interviews en documenten. Opvallend is dat de resultaten van de twee gemeenten veel overeenkomsten vertonen met betrekking tot de positie die de gemeenteraden hebben ingenomen in het proces. Uit de resultaten komt een dubbel beeld naar voren. Enerzijds heerst het gevoel dat het proces vloeiend is verlopen, waarbij de gemeenteraden goed zijn meegenomen en betrokken. Anderzijds als naar de daadwerkelijke inbreng van de gemeenteraden wordt gekeken, komt een minder positief beeld naar voren. Gesteld kan worden dat de gemeenteraden zich niet hebben kunnen profileren in het beleidsproces. Uiteraard zijn er verschillende verklaringen voor de positie die de gemeenteraden hebben ingenomen. Desondanks kan worden gesteld dat er meer in had gezeten voor de gemeenteraden om hun stempel te drukken op het beleid.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen