Voor de club, voor de stad? Voetbalstadions in Nederland en hun rol in stedelijke ontwikkeling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is gericht op voetbalstadions in Nederland, en de rol daarvan in stedelijke ontwikkeling. De aanleiding hiervoor is de situatie omtrent de ontwikkeling van voetbalstadions in Nederland op dit moment. Zo komen er de laatste jaren maar weinig nieuwe stadions van de grond, in tegenstelling tot de jaren ervoor. Dit terwijl er wel degelijk plannen voor zijn in verschillende steden, maar deze komen maar moeizaam van de grond. In het algemeen is voetbal de afgelopen decennia steeds populairder en groter geworden. Hierbij en hierdoor werd ook duidelijk dat veel stadions verouderd en verwaarloosd waren, waardoor er naast de clubs ook veel aandacht kwam van beleidsmakers. Daarnaast was er ook sprake van toenemende belangstelling van publiek en sponsors, en tegelijkertijd ook commercialisering van sport, en de ontwikkeling van voetbal als culturele economische sector. Stadions werden aansluitend dan ook een steeds belangrijker aspect in stedelijke ontwikkeling of ‘city marketing’. Kortom, voetbal en –stadions kregen steeds meer aandacht, en het belang en nut ervan werd steeds meer erkend. Sinds de jaren ’90 is er daarom dan ook een golf van verbouwing en nieuwbouw van stadions te zien in Nederland. Echter min of meer sinds de ‘intrede’ van de kredietcrisis en de economisch mindere situatie lijkt dit te stokken; ambities of plannen voor nieuwbouw komen maar moeizaam of niet vooruit. De vraag is dan ook, wat kan een stadion voor een club en stad betekenen? En is het de moeite waard, en mogelijk, hier ook op dit moment verschillende (publieke) middelen aan te besteden? Een literatuuronderzoek leerde vervolgens dat dit onderwerp ook in wetenschappelijk opzicht relevant is. Stadions krijgen steeds meer aandacht binnen de wetenschap, op het gebied van ruimtelijke en stedelijke planning, maar de Nederlandse situatie blijft hierin sterk onderbelicht. Weinig tot geen onderzoek is namelijk nog verricht naar specifiek stadionontwikkeling en de rol van stadions in stedelijke ontwikkeling in Nederland. Bovendien is ook weinig onderzoek verricht naar de mogelijke invloed van de huidige economische situatie, op de effecten, financiering en andere succesfactoren, en de realisatie van stadions in het algemeen. Dit alles betekent dat het voor veel bestaande literatuur maar zeer de vraag is in welke mate deze representatief is voor de huidige situatie, in Nederland. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er op het gebied van stadionontwikkeling in Nederland op dit moment een gat in de wetenschappelijke literatuur waar te nemen is. Bovendien biedt ook de bestaande literatuur in meer algemeen opzicht geen eenduidige conclusie, behalve dat de impact stadions erg afhankelijk is van de specifieke context. In ieder geval is over de specifieke context van Nederlandse steden op dit moment nog weinig geschreven. Op basis hiervan geldt de volgende doelstelling voor dit onderzoek: Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de beperkte kennis omtrent de ontwikkeling van nieuwe voetbalstadions in Nederland, welke rol een dergelijk project zou kunnen spelen in stedelijke ontwikkeling, en welke voorwaarden en factoren invloed hebben op de rendabelheid voor gemeenten, door aan de hand van enkele theoretische concepten op dit gebied een drietal recente gevallen van stadionontwikkeling in Nederland te analyseren, om hieruit conclusies te kunnen trekken over stadionontwikkeling in Nederland, eventueel ook met het oog op toekomstige stadionprojecten. Met deze doelstelling wordt beoogd de algemene (wetenschappelijke) kennis omtrent stadionontwikkeling in Nederland te vergroten, althans hier een bijdrage aan te leveren. Dit zal gebeuren op basis van een analyse van drie recent voltooide stadionprojecten, met als doel zo van nut te kunnen zijn op wetenschappelijk gebied, én eventueel ook voor toekomstige projecten. De gestelde doelstelling zorgt ervoor dat dit onderzoek haalbaar, binnen de beperkte middelen hiervoor wordt gehouden, door uit te gaan van al bestaande algemene theoretische concepten, en door daarbij ‘slechts’ enkele specifieke casussen nader te onderzoeken. Uit deze doelstelling ván het onderzoek, vloeit vervolgens de volgende onderzoeksvraag voort (de doelstelling ín dit onderzoek), die in het onderzoek centraal staat: Welke rol kan de ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion spelen binnen stedelijke ontwikkeling in Nederland, en welke voorwaarden (of factoren) zijn van invloed op de mate waarin het voor een gemeente rendabel is een dergelijk project te faciliteren? Hiervoor zijn om het onderzoek meer structuur te geven drie deelvragen opgesteld, die het onderzoek en de analyse van de casussen verdeelt in de beoogde effecten van stadions, de daadwerkelijk totstandgekomen impact ervan en ten derde de voorwaarden en factoren die van invloed zijn op de mate waarin een gemeente een project als (voldoende) rendabel beschouwd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen