Beleidsvorming rondom patentrechten : Een verkenning van het sociale netwerk in de EU-India FTA

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Innovatie is een toenemend belangrijke factor in de wereldeconomie. Het is dan ook niet verassend dat innovaties in de huidige wereld een privaat bezit zijn. Innovaties worden beschermd door middel van zogenaamde ‘intellectual property rights’ ofwel patentrechten. Patentrechten, vastgelegd in het TRIPS-verdrag door de leden van de WHO, zijn rechten verleend aan een uitvinder die de uitvinder toestaan intellectueel eigendom uit te sluiten van commercieel gebruik door een ander. Hierdoor hebben uitvinders de zekerheid dat zij hun investeringen, nodig voor de ontwikkeling van intellectueel eigendom, kunnen terugwinnen. Het idee achter het bestaan van patentrechten is dat zij innovatie stimuleren. Medicijnen worden beschouwd als innovaties en daarom bestempeld als intellectuele eigendommen. Op intellectuele eigendommen zijn dan ook patentrechten van kracht. Door het bestaan van patentrechten ontbreekt het aan het bestaan van concurrerende producenten voor farmaceutische bedrijven en zijn deze bedrijven vrij te bepalen welke prijs zij toekennen aan een medicijn. Patentwetgeving heeft dan ook een belangrijke invloed op medicijnenprijzen. Medicijnenprijzen hebben op haar beurt weer een sterke invloed op de betaalbaarheid en zo de toegang tot medicijnen, met name voor ontwikkelingslanden. Toegang tot gezondheid, waar toegang tot medicijnen een belangrijk onderdeel van is, is door de VN opgenomen als mensenrecht in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de Millenniumverklaring (2000). Bovenstaande samengenomen, betekent dit dat er een conflict bestaat tussen patentrechten en het mensenrecht toegang tot gezondheid. Sinds de aanname van het TRIPS-verdrag in 1995 is er een strijd gaande tussen voor- en tegenstanders van patentrechten. Enerzijds zijn er de tegenstanders van TRIPS die de internationale wetgeving zodanig proberen te beïnvloeden dat ontwikkelingslanden de toegang tot medicijnen kunnen waarborgen en verbeteren. Anderzijds zijn er voorstanders van TRIPS die de internationale wetgeving zodanig proberen te beïnvloeden dat patentrechten worden uitgebreid en versterkt. Een actuele casus waarin deze strijd plaatsvindt, is de EU-India FTA. In 2007 begonnen de EU en India onderhandelingen over een FTA. Deze FTA zal vermoedelijk ook standaarden over patentrechten, strenger dan die vastgelegd in het TRIPS-verdrag, bevatten. De farmaceutische industrie is een belangrijke sector in de EU en de EU heeft er dan ook belang bij de bescherming van patentrechten te waarborgen en te versterken. India daarentegen wordt gezien als de ‘pharmacy of the developing world’. Door gebruik te maken TRIPS-flexibiliteiten heeft India zich gemanifesteerd als globaal de grootste aanbieder van generieke betaalbare medicijnen. De EU en India zijn de enige actoren in deze onderhandelingen die formeel een stem hebben in het besluitvormingsproces. In het proces van globalisering is de macht van de staat echter afgenomen en spelen actoren uit de private sector en de civil society toenemend een belangrijkere rol in (inter)nationale besluitvorming. De mate waarin verschillende actoren erin slagen hun belangen te behartigen in de EU-India FTA biedt implicaties voor de machtsverhoudingen tussen deze actoren en de toekomstige toegang tot medicijnen voor ontwikkelingslanden. Ondanks het belang van de EU-India FTA, ontbreekt het in de literatuur aan een omvattend beeld van hoe verschillende actoren de FTA onderhandelingen proberen te beïnvloeden. Met dit onderzoek is er getracht een bijdrage te leveren aan kennisvorming over sociale netwerken in internationale beleidsvorming op het terrein van patentrechten. Hiertoe is het sociale netwerk van actoren, relaties en belangen in de EU-India FTA onderhandelingen over patentrechten in kaart gebracht en geanalyseerd. De centrale onderzoeksvraag luidde: In welke mate hebben actoren in het sociale netwerk in de EUIndia FTA onderhandelingen over patentrechten invloed op deze onderhandelingen?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen