De provincie als regisseur: dienstbaar en dominant : Een casestudy onderzoek naar het functioneren van de provincie als regisseur in de regionale herstructureringsopgave voor bedrijventerreinen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Nederland is ongeveer 30% van de werkgelegenheid te vinden op een bedrijventerrein (Weterings et al, 2008). Het is daarom belangrijk dat deze bedrijventerreinen goed functioneren en in een goede ruimtelijke staat verkeren. In Nederland is sprake van een grote overheidsinvloed op de markt voor bedrijventerreinen. Zo zijn gemeenten vaak verantwoordelijk voor de aanleg, verkoop en het onderhoud van bedrijventerreinen. De lage grondprijzen die gemeenten hanteren zijn aan de ene kant aantrekkelijk voor ondernemers, maar de keerzijde hiervan is dat het onderhouden van een kavel minder aantrekkelijk is. De vestiging op een nieuwe locatie is voor een ondernemer dan wellicht aantrekkelijker dan het opknappen van de huidige locatie. De veroudering van een bedrijventerrein komt in Nederland hierdoor vaak snel op gang met als gevolg dat een terrein in verval kan raken. De verouderingsproblematiek is dus omvangrijk omdat een partij ontbreekt die een bedrijventerrein ‘up-to-date’ kan houden. De enorme uitgifte van nieuwe terreinen tot een aantal jaar geleden en het gebrek aan herstructureringsmiddelen vormen de aanleiding voor deze veroudering. Het gevolg is een enorme herstructureringsopgave van bijna 16.000 hectare (Taskforce bedrijventerreinen, 2008). Nu de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen afgenomen is en de prognoses hetzelfde laten zien, kwam in 2008 het besef dat er gezocht moest worden naar een nieuwe strategie voor de bedrijventerreinenmarkt. Onder leiding van de heer Noordanus (commissie Noordanus) is daarom in 2008 het rapport ‘Kansen voor Kwaliteit gepubliceerd. In navolging hiervan is het landelijke Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 gesloten waarbij de gemeenten, de provincies en het Rijk een ontwikkelingsstrategie afspreken om de problematiek op bedrijventerreinen aan te pakken. De belangrijkste uitgangspunten zijn de regionale aanpak van de problematiek, de regisserende rol van de provincie in de regionale samenwerking tussen gemeenten en de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. In de nieuwe ontwikkelingsstrategie die afgesproken is kent de provincie dus een belangrijke rol. De provincie voert de regie op provinciaal en regionaal niveau. De regierol komt tot uiting op verschillende manieren. De provincies zijn grotendeels vrij om de wijze waarop de regierol ingevuld wordt te bepalen. Binnen het Convenant Bedrijventerreinen zijn daar namelijk geen concrete afspraken over gemaakt. Uit ervaringen vanaf 2008 blijkt dat de manier waarop invulling gegeven wordt aan die regierol verschilt per provincie. Bovendien zijn de resultaten uiteenlopend als het gaat om het organiseren van regionale samenwerking, het aanjagen van herstructureringsprojecten en het opstarten van het proces van verzakelijking. Ook is het zo dat de regierol niet altijd duidelijk is voor zowel de provincie zelf als de betrokken partijen. Regionale samenwerking komt in veel gevallen moeilijk op gang en herstructureringsprojecten verlopen stroef. Het is dus interessant om de regierol van de provincie nader te bekijken om inzicht te krijgen in de verschillende beleidskeuzes die een provincie maakt en op welke manier andere actoren hierbij wel, niet of onvoldoende betrokken worden. Door het maken van een vergelijking tussen theoretische opvattingen over regie en het provinciaal beleid voor herstructurering zal deze doelstelling bereikt worden. De centrale vraag gaat dan over in hoeverre provincies de regie voeren in de herstructureringsopgave voor bedrijventerreinen zowel inhoudelijk als procesmatig zoals in 2009 afgesproken in het Convenant Bedrijventerreinen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen