De verwerving van de Nederlandse fricatieven door door Franse en Duitse moedertaalsprekers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er is veel variatie in de gesproken Nederlandse taal. Door de jaren heen worden de verschillen tussen het Standaardnederlands in het Zuiden en het Noorden van Nederland, met betrekking tot stemhebbendheid, steeds groter. Zo is er in het Noorden van Nederland sprake van een sterke beweging richting devoicing van fricatieven, waarbij deze wrijfklanken hun stemhebbendheid volledig dreigen te verliezen. Het Duits, een taal welke typologisch erg op het Nederlands lijkt, is ook bekend met dit fenomeen. Het Frans is echter een taal waarbij dit fenomeen, in verband met de woordbetekenis, niet voorkomt. Er is al veel onderzoek gedaan naar de moeilijkheden die Nederlandse en Duitse leerders ervaren bij de uitspraak van de Franse fricatieven. Onderzoek naar de verwerving van de Nederlandse fricatieven onder deze leerders is echter nog vrij beperkt. Het doel van dit onderzoek is achterhalen op welke wijze Franse en Duitse leerders van het Nederlands omgaan met de verwerving van de Nederlandse fricatieven met betrekking tot het fricatievensysteem uit de eigen taal. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld om tot bovenstaande kennis te kunnen komen: ‘Hoe gaan NT2 leerders met Frans of Duits als moedertaal om met voicing en devoicing van fricatieven in het Nederlands?’ Hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren als moedertaal, verblijfsduur, leeftijd en regio. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van een enquête en een productie-experiment onder Franse en Duitse leerders van het Nederlands, waarbij is gevraagd naar diverse factoren en waarbij de productie van de Nederlandse fricatieven konden worden geanalyseerd. Hiernaast is ook een casestudie uitgevoerd aan de hand van bestaand educatief lesmateriaal. Aan de hand van een combinatie van beschrijvende en toetsende statistiek bleken er verschillen te zijn tussen de Franse en Duitse leerders, waarbij een effect van moedertaal is gevonden. Daarnaast werden ook verschillen in de productie per regio gevonden, welke echter niet significant zijn gebleken. De overige factoren leken niet van invloed te zijn bij de verwerving van de Nederlandse fricatieven. Op basis van de resultaten en de beperkingen hiervan, is aanbevolen om vervolgonderzoek uit te voeren en hierbij te richten op de spreiding van de participanten, het uitlokken van ander taalgebruik door middel van de gekozen stimuli en een behoefteanalyse van de leerders.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren