De inzet van het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening bij het begeleiden van demografische krimp : Op welke bestuurlijke wijze kan worden omgegaan met demografische krimp in Parkstad Limburg, Zeeuws Vlaanderen en Noordoost Groningen?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-04-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze master thesis wordt onderzoek gedaan naar bevolkingsdaling in de drie Nederlandse top krimpgebieden Parkstad Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws Vlaanderen. Voor de komende decennia wordt verwacht dat er niet meer zo’n sterke groei zal plaats vinden, zoals de afgelopen jaren heeft plaats gevonden. Een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan dat de Nederlandse bevolking tot 2035 geleidelijk blijft toenemen, waarna een langzame bevolkingsafname zal inzetten. In de krimpgebieden wordt in het beleid nog te veel gericht op groei omdat een uitbreiding van het aantal woningen in krimpgebieden toegelaten wordt. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat provincies nog te eenzijdig gericht zijn op bevolkingsgroei. De rijksoverheid heeft daarom in 2009 het Topteam Krimp ingesteld om adviezen uit te brengen met betrekking tot de drie Nederlandse krimpgebieden. Dit onderzoek spitst zich toe op effecten van krimp binnen de context van de ruimtelijke ordening, waarbij de bestuurlijke organisatie van de drie Nederlandse krimpgebieden in kaart wordt gebracht. Tevens wordt geanalyseerd op welke wijze het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening kan worden ingezet. Nijmeijer constateert dat de inzet van instrumenten binnen de context van de Wro, bruikbare regie-instrumenten zijn om krimp goede banen te leiden. Het gaat hier met name om de provinciale ruimtelijke verordening. Hij concludeert dat een aanpak van krimp door middel van een weloverwogen inzet van het provinciale Wro-instrumentarium tot op heden ontbreekt. Onderzocht wordt waarom tot op heden weinig gebruik wordt gemaakt van de provinciale ruimtelijke verordening. De doelstelling die centraal staat in deze master thesis is als volgt: “Inzicht krijgen in de mogelijkheden van het instrumentarium van de Wro om krimp te begeleiden en de keuzes die daarin gemaakt worden door de overheden die betrokken zijn bij de bestuurlijke organisatie van de drie Nederlandse krimpregio’s”
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen