De invloed van afasie op coherentie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen de taalwetenschap is al veel onderzoek verricht naar de taal van mensen met afasie. Het onderzoek is vooral gericht op zinsproductieproblemen en losse uitingen. Tot nu toe is er weinig aandacht besteed aan de coherentie die samenhang tussen uitingen in een verhaal aanbrengt. Het huidige onderzoek probeert de vraag te beantwoorden of coherentie van mensen met afasie slechter is dan coherentie van mensen zonder afasie. Verder is het doel van het huidige onderzoek om te onderzoeken of er een samenhang bestaat tussen morfosyntactische problemen, telegramstijl en verbale functionele communicatie met coherentie bij mensen met afasie. In het huidige onderzoek is de coherentie van 10 proefpersonen met afasie en 10 participanten zonder afasie geanalyseerd met behulp van de Rhetorical Structure Theory (Mann & Thompson, 1988), die retorische relaties tussen discourse-eenheden onderzoekt. Daarnaast is de taal van de participanten met afasie op telegramstijluitingen, morfosyntactische correctheid en verbale functionele communicatie onderzocht. Uit de resultaten kwam naar voren dat er een significant verschil is tussen de coherentie van mensen met afasie en de coherentie van mensen zonder afasie. Verder bleek dat er weinig significante correlaties zijn tussen telegramstijl, morfosyntaxis en verbale functionele communicatie met coherentie. Er waren echter wel matige tot sterke effectsterktes. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat mensen met afasie slechtere coherentie hebben dan mensen zonder afasie. Daarnaast blijkt dat er aanwijzingen zijn dat er een samenhang bestaat tussen telegramstijl, morfosyntaxis en verbale functionele communicatie met coherentie. Alle drie factoren lieten binnen de correlaties niet genoeg significante waardes zien om dit naar de gehele populatie te kunnen generaliseren. De resultaten duiden erop dat coherentie een belangrijke rol bij afatische spraak speelt en er veel invloedfactoren zijn. Daarom is het relevant om binnen de klinische en theoretische praktijk meer aandacht aan coherentie te besteden bij mensen met afasie. Tevens lijkt het voor de klinische praktijk van toegevoegde waarde om het effect van telegramstijltherapie en het effect van therapie ter verbetering van morfosyntaxis op coherentie te onderzoeken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren