Onderwijs 'on demand'. Vraagsturing in het voortgezet onderwijs

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De rijksoverheid heeft diverse instrumenten ingezet om vraagsturing in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Ín deze thesis wordt dit beleid geëvalueerd. Echter, de rijksoverheid staat niet op zichzelf: het slagen van het beleid is sterk afhankelijk van andere actoren. In dit onderzoek gaat daarom veel aandacht uit naar de aanbodzijde. Daarbij is de hoofdvraag geformuleerd: ‘In welke mate is er sprake van vraagsturing in het voortgezet onderwijs in de provincies Gelderland en Noord-Brabant?’. Aan de hand van diverse bronnen is gekomen tot een overzicht van een vijftal voorwaarden waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de mate van vraagsturing: voldoende beschikbare keuzemogelijkheden; variatie in het aanbod; goede informatievoorziening; het functioneren van exit; en het functioneren van voice. Deze voorwaarden zijn opgedeeld in subvoorwaarden. Ten behoeve van een van deze voorwaarden is een strategieraamwerk voor VO scholen ontwikkeld om de kern van het gedrag in de omgang met hun omgeving vast te stellen. Uit data uit interviews en literatuur blijkt dat aan het overgrote deel van de voorwaarden voldaan is. Aan drie subvoorwaarden, die betrekking hebben op de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie en de mate waarin informatie gebruikt wordt bij de keuze, is tot op zekere hoogte voldaan. De enige subvoorwaarde waaraan niet voldaan is, is de subvoorwaarde dat de transactiekosten niet te hoog mogen zijn. Dit heeft enkele implicaties voor het veld. Zowel het overzicht van voorwaarden als het strategieraamwerk kunnen van nut zijn bij vergelijkbaar onderzoek in het onderwijs of onderzoek naar strategieën of vraagsturing in andere sectoren. Omdat de hoofdfocus in dit onderzoek op de aanbodzijde ligt, vormt dit onderzoek een aanvulling op eerdere onderzoeken naar vraagsturing gezien de aandacht in de meeste van deze onderzoeken uitgaat naar de vraagzijde.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen