Implementatie van duurzame bedrijfsvoering: wat is de rol van de overheid? Een casestudie bij vier bedrijven die de MVO-prestatieladder hebben geïmplementeerd

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-08-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De maatschappij komt voor uitdagingen te staan waarvoor de overheid niet langer een oplossing kan bieden. Ook van ondernemers wordt verwacht dat ze rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dit wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen genoemd (MVO). Er zijn verschillende normen en focuspunten binnen MVO, voor bedrijven is het vaak onduidelijk wat er van hen verwacht wordt. Bovendien is MVO per definitie geen regulerende taak van de overheid. De overheid is meer een promotor, facilitator of partner in MVO en neemt hierin een andere rol aan. Het doel van dit onderzoek is om een beter zicht te krijgen op de manier waarop bedrijven invulling geven aan MVO en de rol die de overheid daarin speelt. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het model van Coolsma (2008:125). Het model is nader uitgewerkt en gecombineerd met andere theoretische inzichten over de uitvoering van beleid. De overheid is een van de variabelen die is opgenomen in dit model. De verschillende rollen die ze hierin kan aannemen zijn gebaseerd op de theorie van Gond, Kang en Moon (2011:641). De onderzoeksmethode zijn meerdere kwalitatieve casestudies. Om de verschillende manieren van MVO-implementatie goed te kunnen vergelijken, is er in dit onderzoek voor gekozen om te focussen op vier bedrijven die de MVO-prestatieladder hebben geïmplementeerd. Voor de meeste bedrijven was het in de beginfase even zoeken naar wat er precies van hen werd verwacht. Naarmate ze hier meer informatie over kregen en het de bedoeling van MVO duidelijker werd kon de uitvoering op een gestandaardiseerde manier worden ingezet. Het in kaart brengen van de eisen en verwachtingen van stakeholders (de stakeholderanalyse) helpt bij het scheppen van doelen en duidelijkheid over beleid. De casusbedrijven hanteren geen aparte budgetten voor MVO. De kosten kunnen eerder worden berekend in uren van het personeel. Er is geen directe link tussen winst en investering in MVO, bedrijven verwachten hun investering indirect op langere termijn terug te verdienen. Bedrijven die zaken doen met de overheid ervaren meer invloed van de overheid en acceptatie van hun beleid. Pressiegroepen, media en publieke opinie hebben geen aantoonbare invloed op de uitvoering van MVO-beleid door bedrijven. De overheid zet zelf het meest in op stimulering van MVO, niet alle bedrijven zijn bekend met deze stimulerende maatregelen. Een bedrijf dat zaken doet met de overheid was niet bekend met MVO-Nederland. De casusbedrijven geven aan liever zelf te beslissen over hoe ze met MVO omgaan in plaats van dat de overheid hen zaken oplegt. Aan de overheid wordt geadviseerd om duidelijke kaders te formuleren. Uit de analyse blijkt dat bedrijven hiernaar opzoek zijn en deze kaders tevens helpen bij een gestandaardiseerde uitvoering van het MVO-beleid. Daarnaast wordt er aan de overheid geadviseerd om haar stimulerende en faciliterende maatregelen meer zichtbaar te maken en het duurzaam inkoopbeleid over de hele overheid toe te passen. Een laatste advies aan de overheid is om toe te zien op de door haar gestelde MVO-eisen. Volgens respondenten is het gemakkelijk om deze te omzeilen of op een gemakkelijkere manier in te vullen waardoor er oneerlijke concurrentie kan ontstaan. Aan het bedrijfsleven wordt geadviseerd om eerst verwachtingen in kaart te brengen door interne en externe stakeholders te raadplegen. Vervolgens is het belangrijk om uit te gaan van het primaire proces van het bedrijf en te onderzoeken op welke MVO elementen het bedrijf invloed heeft. Aan welke van deze eisen al wordt voldaan en waar nog beleid op moet worden gemaakt. Alle MVO elementen dienen jaarlijks gemonitord en ge-update te worden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen