Logocomplexiteit en Esthetische waardering.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-04-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In een corpusanalyse en een survey is onderzocht in hoeverre een verandering van een complex naar een simpel logo kan leiden tot een negatieve houding bij de doelgroep. In het theoretisch kader worden drie variabelen onderscheiden die van invloed zijn op de houding die een doelgroep aanneemt ten opzichte van logoverandering; vloeiendheid van het beeld, complexiteit en merkrelatie. In het theoretisch kader is de samenhang van deze factoren op logoverandering uiteengezet. Dit heeft geleid tot de verdieping van de onderzoeksvraag in welke mate vloeiendheid en merkrelatie van invloed zijn op een logoverandering die van complex naar simpel verandert. De drie geformuleerde hypotheses luiden als volgt: (1) Een sterke merkrelatie leidt tot een negatieve houding over een logoverandering; (2) Lage complexiteit leidt tot een positieve houding over een logoverandering; (3) Vorm is een sterkere voorspeller voor esthetische waardering dan merkrelatie. Ten behoeve van hypothese 1 zijn tevens typen weerstand tegen logoverandering gecategoriseerd in Studie 1, aan de hand van een verzameling blogposts. Hierbij is gebruik gemaakt van de categorisering van Fransen en collega’s (2015). De logoveranderingen betroffen die van twee merken: Starbucks en Pepsi. Deze studie is toegevoegd aan dit onderzoek om vast te kunnen stellen of weerstandstypen zoals in algemene termen geformuleerd ook van toepassing zijn op weerstand tegen logoverandering. Wat betreft de weerstand tegen logoveranderingen kan samenvattend gezegd worden dat de eerste studie naar typen weerstand resulteerde in de vaststelling dat zulke typering niet in een vragenlijst kan worden verwoord omdat de vragenlijst gericht was op het onderzoeken van de mening van respondenten over de gepresenteerde logoveranderingen. Er was niet van te voren vastgesteld of er weerstand bestond. Om de drie hypotheses te toetsen is een survey uitgevoerd. Er is een vragenlijst ontwikkeld en voorgelegd aan 92 respondenten waarvan 90 antwoordformulieren bruikbaar waren. Ten aanzien van de resultaten van deze survey kan het volgende samenvattend gesteld worden. De waardering voor het nieuwe logo was in vier van de zes gevallen groter dan de waardering voor het oude logo. In twee gevallen hielden respondenten vast aan het oude logo. Typen weerstand die werden gevonden in het blogpost-onderzoek hadden vooral betrekking op het type betwisting op inhoud (Fransen et al., 2015). Ten aanzien van hypothesen 2 en 3 kan samenvattend gezegd worden dat de resultaten aangeven dat een sterke merkrelatie niet dominant van betekenis is voor een negatieve houding ten opzichte van een logoverandering en dat vorm inderdaad een sterkere voorspeller is van een positieve houding ten opzichte van een logoverandering in termen van esthetische waardering.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren