Tweets over terroristische aanslagen: de relatie tussen psychologische afstand en angst/woede in tweets

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit corpusonderzoek is de relatie tussen de psychologische afstand en de emoties angst en woede in tweets over terroristische aanslagen geanalyseerd. Het gaat hierbij om tweets die zijn verstuurd over de aanslagen in Bagdad en Beiroet voor ver weg en over Parijs en Brussel voor dichtbij. Uit eerder onderzoek van Davis, Ochsner en Gross (2011) komt naar voren dat de negativiteit toeneemt wanneer de negatieve stimulus psychologisch dichterbij komt. Dit komt overeen met de Control Level Theory. Deze theorie geeft aan dat wanneer de psychologische afstand van een individu tot een gebeurtenis kleiner wordt er concreter mee wordt omgegaan (Liberman & Trope, 2008). De verwachting is dan ook dat er meer angst en woede voorkomt in de tweets over aanslagen die pyschologisch dichterbij hebben plaatsgevonden. Bij deze verwachting is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In welke mate is er een relatie tussen de psychologische afstand van een aanslag en de manier waarop daar in Nederlandse tweets met negatieve emoties wordt gereageerd? Er zijn in dit onderzoek 4000 tweets (1000 tweets per aanslag) gecodeerd door vijf onafhankelijke codeurs. Per aanslag zijn er 250 dezelfde tweets door twee codeurs beoordeeld met het doel de betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te houden. De Cohen’s Kappa voor zowel angst als woede gaf aan dat er geen sprake was van een voldoende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Mismatches zijn daarom nog een keer bekeken en hier is een definitieve keuze voor gemaakt. Uit de analyse van de resultaten komt naar voren dat er erg weinig angst en woede is voor gekomen in zowel de berichten voor de aanslagen ver weg als voor de aanslagen dichtbij. Er is een significant verband te zien bij de angst gerelateerde tweets voor de aanslagen dichtbij maar omdat het om dusdanig kleine hoeveelheden gaat wordt dit niet als relevant beschouwd. Het antwoord op de onderzoeksvraag is dan ook dat uit de resultaten van dit onderzoek geen relatie tussen de psychologische afstand van de aanslag en de negatieve emoties in tweets kan worden aangetoond. Keywords: psychologische afstand, terroristische aanslagen, angst, woede
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren