Sturen of steunen? Een analyse van overheidsbeleid, krimpproblematiek en hun effecten op de leefbaarheid in Noordoost Groningen, Stadsregio Parkstad Limburg en de Achterhoek

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze bachelorthesis is het verslag van een onderzoek naar het beleid van overheden met betrekking tot krimpregio's. Gedurende de laatste decennia is veel discussie geweest over de juiste manier om krimpproblematiek tegemoet te treden. Krimpproblematiek kan een ernstige bedreiging vormen voor de leefbaarheid en daarmee een gebied onaantrekkelijk maken. Veel is geprobeerd. Van het bestrijden van krimp, tot het accepteren ervan als feit en het te begeleiden. Momenteel lijken de Nederlandse overheden het eens te zijn dat de laatste insteek de juiste is. Gedurende de laatste jaren is echter ook het besef gegroeid dat een verdere toename van demografische krimp en een verspreiding van deze beweging naar meerdere gebieden vragen om een nieuwe aanpak. Niet langer heeft de overheid de middelen om alle problematiek aan te pakken. Daarnaast wordt de burger steeds mondiger. Een samenkomst hiervan heeft tot het idee geleid dat burgers een grotere rol kunnen spelen door middel van burgerinitiatieven. Het laatste wordt zelfs onderstreept door de zeer recente kabinetsnota 'De Doe-Democratie'. Dit betekent echter niet dat de overheid haar taken zomaar uit handen kan geven. Zij heeft een aantal vaste taken, maar daarnaast is het ook niet wenselijk om alle zeggenschap uit handen te geven. Welke problematiek zou de overheid uit handen moeten geven? Op welke gebieden kan de overheid in haar beleid meer ruimte geven aan de burger om tot een beter resultaat te komen? In dit onderzoek is gekozen voor drie casestudy's. De krimpregio's Noordoost Groningen en Parkstad Limburg en de anticipeerregio Achterhoek vormen de casussen. Waar de eerste twee een langere geschiedenis hebben met bevolkingskrimp, is krimp voor de Achterhoek relatief nieuw. Zij zal daarmee ook minder belast zijn met eerder krimpbeleid. De doelstelling van dit onderzoek is als volgt: Een bijdrage leveren aan de verbetering van krimpbeleid, door te analyseren hoe de sturingsniveaus in krimpregio's de leefbaarheid beïnvloeden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen