Stedelijk waterbeheer: De juiste koers? Een onderzoek naar de communicatie en samenwerking tussen het waterschap Roer en Overmaas en de betrokken gemeenten bij de realisatie van stedelijk waterbeheer

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Waterbeheerders in Nederland worden anno 2014 geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingsopgaven. Op regionaal niveau zien waterschappen en gemeenten een verbetering van de onderlinge samenwerking als de belangrijkste oplossing om de gedwongen besparingen te realiseren. Waterschappen en gemeenten verschillen in institutioneel opzicht echter aanzienlijk van elkaar (zo verschillen de beheersgebieden en de kerntaken van beide partijen sterk van elkaar)en dit kan mogelijkerwijs een belemmering vormen bij de gewenste intensivering van de onderlinge samenwerking. Het zijn echter niet alleen deze institutionele verschillen die knelpunten kunnen vormen bij de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten. Vanuit Europese wetgeving is waterbeheer in Europa de afgelopen jaren onderhevig geweest aan belangrijke veranderingen, zoals de invoering van de Europese Kaderrichtlijn water. Als gevolg van deze Europese richtlijn hebben gemeenten en waterschappen in Nederland nieuwe plichten gekregen ten behoeve van een goede waterkwaliteit van de Europese stroomgebieden. In de Kaderrichtlijn Water wordt oppervlaktewater benaderd vanuit het principe van stroomgebiedbenadering. Hierin staat centraal dat regionale wateren, zoals beekjes, kanalen en rivieren allemaal deel uitmaken van een groter (internationaal) stroomgebied, en dus invloed hebben op de waterkwaliteit van het gehele desbetreffende stroomgebied. Door deze benadering komt de nadruk steeds meer te liggen op de gezamenlijke realisatie van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, en is een goede onderlinge communicatie en samenwerking van groter belang geworden. Tegelijkertijd kan de Kaderrichtlijn Water gezien worden als een nieuw Europees raamwerk dat leidt tot nieuwe regelgeving en verantwoordelijkheden op regionaal niveau. De vertaling van deze Europese wetgeving naar het regionaal niveau kan leiden tot onduidelijkheid en onvrede bij de betrokken partijen over deze nieuwe wetgeving en verantwoordelijkheden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen