De relatie tussen de ervaren kwaliteit van leven en psychologische (persoonlijkheids)kenmerken: Een onderzoek bij volwassenen met een prelinguale en postlinguale onset van gehoorverlies in het traject voor de plaatsing van een Cochleair Implantaat.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-06-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Samenvatting Inleiding: Het onderzoek dat beschreven wordt in deze scriptie maakt deel uit van een groter onderzoek naar het optimaliseren van de (psychologische) begeleiding in het volledige CI-traject van volwassenen. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de relatie tussen de persoonlijkheidskenmerken verkregen middels de psychologische screeningslijst en de kwaliteit van leven bij mensen met een prelinguale en mensen met een postlinguale aanvang van het gehoorverlies. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen kwaliteit van leven en het hebben van tinnitus. Vraagstelling: “Is er een relatie tussen psychologische kenmerken, kwaliteit van leven en het moment van doof worden bij volwassenen met een prelinguale en postlinguale onset van gehoorverlies in het traject voor de plaatsing van een Cochleair Implantaat? En wat is de rol van tinnitus op kwaliteit van leven en psychologisch welbevinden?” Opzet en methoden: Voor dit onderzoek is een selectie gemaakt uit alle beschikbare vragenlijsten van juni 2010 tot april 2013. Van de deelnemende patiënten moest zowel een psychologische vragenlijst aanwezig zijn als, in ieder geval, een pre-operatieve ingevulde NCIQ (Nijmegen Cochlear Implantation Questionnaire). Per patiënt werd nog specifiek beoordeeld wat de onset van het gehoorverlies is en ook eventuele tinnitus-informatie werd toegevoegd. Deze informatie is samengevoegd tot een compleet document met alle benodigde informatie voor de verschillende analyses. Dit onderzoek betreft een dossieronderzoek waarbij 164 dove volwassenen werden geïncludeerd, waarvan 104 vrouwen en 59 mannen. De gemiddelde leeftijd was 55;6 jaar. Van deze deelnemers hebben 51 patiënten een prelinguale onset van het gehoorverlies en 104 een postlinguale onset. Bij de overige 9 patiënten was niet duidelijk genoeg te herleiden of er sprake is van een pre- of postlinguale onset van doofheid. Van de 164 deelnemers geven 54 patiënten aan dat er bij hen sprake is van tinnitus. Resultaten: Zoals ook in eerdere onderzoeken werd aangetoond, is zowel met andere vragenlijsten als met de NCIQ en de psychologische vragenlijst, enige samenhang gevonden tussen verschillende domeinen uit deze lijsten. Niet alle (sub)schalen vertonen een correlatie, maar er is duidelijk een relatie te ontdekken tussen beide vragenlijsten en dus een relatie tussen kwaliteit van leven en persoonlijkheid, beide uitgedrukt in scores. Daarnaast is voor beide lijsten een scheiding gemaakt tussen een prelinguale onset van het gehoorverlies en een postlinguale onset. Ook binnen deze groepen zijn duidelijke significante verschillen gevonden. De uitkomsten duiden op een relatie tussen kwaliteit van leven en persoonlijkheid en het moment van doof worden. Naast deze kwaliteit van leven en persoonlijkheidsschalen, is ook de impact van tinnitus op de kwaliteit van leven onderzocht. In de voor dit onderzoek gebruikte patiëntengroep zijn geen significante verschillen gevonden tussen de patiënten met en zonder tinnitus. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat tinnitus, binnen deze onderzoeksgroep, geen invloed heeft op de kwaliteit van leven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren