De financiële haalbaarheid van binnenstedelijke projecten : De relatie tussen projectstrategieën en de financiële haalbaarheid van een project, vanuit het oogpunt van de gemeente

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-07-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderwerp voor deze onderzoeksthesis is ontstaan uit een tweetal zeer opmerkelijke bewegingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op de vastgoedmarkt: de kredietcrisis en de verschuiving van uitleglocaties naar binnenstedelijke transformatiegebieden. Onderstaand per onderdeel een korte uitleg zodat de context van het onderzoek helder wordt. De eerste signalen van de kredietcrisis werden in juni 2007 in Amerika zichtbaar. Al snel breidde de kredietcrisis zich uit over de rest van de wereld. Daar waar volgens velen de problemen met te hoge leningen zijn ontstaan, de vastgoedbranche, heeft de markt nu te maken met grotere problemen die structureel van aard lijken te zijn en waarvan de uitkomsten nauwelijks in te schatten zijn. De kredietcrisis zal ingrijpende gevolgen hebben voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Men kan de kosten voor een woning niet meer opbrengen door de hoge rente en de lage kapitaalkracht. Volgens een quickscan, in opdracht van het ministerie van VROM – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (oktober 2009), naar de resultaten van de kredietcrisis in Nederland, uitgevoerd door de TU-Delft en Akro Consult, blijkt uit de aanbeveling dat het noodzakelijk is: “Nader inzicht te verwerven in de voorwaarden en voor- en nadelen van het ontwikkelen van grootschalige grondeigendom versus kleinschalige initiatieven. Te denken valt aan de Wijnhaven in Rotterdam of meer recent het Hart van Zuid in de Waalhavenstrip."Hierbij kan zeker geleerd worden van buitenlandse ‘zoning’ voorbeelden, waarbij het anticiperen op waardecreatie op lange termijn vaak een onbelangrijk onderdeel van de ontwikkelingsstrategie is” (Joolingen et al , 2009, p. 18). Dit aspect wordt in het onderzoek benadrukt. Er zal worden onderzocht welke invloed de grootte van een project heeft op de financiële haalbaarheid ervan. Om te kunnen onderzoeken of een verandering van gemeentelijke strategie (grootschalige versus kleinschalige projecten) een klein deel van het financieringsprobleem binnen de projectontwikkeling kan oplossen, zal eerst gekeken worden welke invloed een bepaalde strategie heeft op de financiële haalbaarheid van een project. Tezamen met deze economische crisis, is al lange tijd een andere gebeurtenis ofwel trend in de projectontwikkeling op de vastgoedmarkt zichtbaar, welke tevens de aanleiding is voor dit onderzoek. Dit betreft de verschuiving van uitbreidingsprojecten naar inbreidingsprojecten. De binnenstad kwam, naar aanleiding van de Vierde Nota Extra, steeds minder in het oogpunt van ontwikkeling en ontkwam niet aan verpaupering. De politiek was van mening dat er teveel door het land heen gebouwd werd waardoor er verrommeling plaats vond. Gebiedskwaliteit werd vanaf 2001 een belangrijk speerpunt. In de Vijfde nota over de ruimtelijke Ordening, moest het begrip ruimtelijke kwaliteit weer centraal komen te staan (bron: de Cammen en de Klerk, 2008). Het kabinet Balkenende IV heeft op deze ontwikkelingen aangekondigd “decentrale overheden gericht te steunen in de opgave om de mogelijkheden voor binnenstedelijke locatieontwikkeling optimaal te benutten” (Ministerie AZ, 2007). De extra druk op de mobiliteit en ruimte, zoals genoemd door de VROM, moet worden voorkomen door 25 tot 40 procent van de woningbouw binnen het bestaand gebied te realiseren (Ministerie AZ, 2007). Als gevolg hiervan zal binnenstedelijke gebiedsontwikkeling toenemen. De kosten voor binnenstedelijke ontwikkeling zullen hoger zijn ten opzichte van uitbreidingslocaties, terwijl er in Nederland juist bezuinigd moet worden. De financiële haalbaarheid komt de komende jaren in het geding en onderzoek hiernaar is dan ook zeker noodzakelijk en maatschappelijk relevant. Er moet groei blijven in de vastgoedmarkt. Daarom wordt in deze scriptie onderzoek gedaan naar mogelijke aanbeveling om de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke projecten te vergroten. Dit is niet gedaan aan de hand van nieuwe wetgeving maar door de oplossing te zoeken, daar waar het probleem op dit moment ligt: bij de gemeenten. Centraal hierbij staat wat zij zelf kunnen doen aan het verbeteren van de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke projecten door aanpassing van hun strategie (groot- of kleinschalige projecten). Of een aanpassing van strategie een deel van het probleem kan oplossen zal in dit onderzoek naar voren komen aan de hand van een combinatie van theoretisch onderzoek en een casus studie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen