Bereidheid tot samenwerken in het VSV Arnhem-De Liemers : Een onderzoek naar factoren die mogelijk van invloed zijn op de bereidheid van actoren tot het samenwerken in het VSV Arnhem - De Liemers bij overdrachten rondom zwangerschap, geboorte en kraamtijd

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-10-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis wordt onderzoek gedaan naar de bereidheid van actoren tot samenwerken in het VSV Arnhem - De Liemers bij overdrachten rondom zwangerschap, geboorte en kraamtijd. De aandacht gaat derhalve uit naar de keten geboortezorg. Belangrijke actoren in deze keten zijn voor de eerste lijn de eerstelijns verloskundigen, huisartsen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. De tweedelijnszorg wordt geleverd door gynaecologen, klinisch verloskundigen, verpleegkundigen, kinderartsen en arts-assistenten. Het VSV is momenteel de meest gangbare organisatievorm waarin de zorg aan de gezamenlijke klant wordt afgestemd. Het doel van verloskundige samenwerking in een dergelijk verband is individuele zorg te optimaliseren en te integreren in samenhangende zorg. Verloskundige samenwerking heeft daarbij betrekking op de multidisciplinaire structuur in de zorg voor zwangeren, barenden en kraamvrouwen. In het VSV vinden tussen de verschillende actoren veel overdrachtsmomenten plaats met betrekking tot medische gegevens en verantwoordelijkheden voor de (zorg van de) patiënt. Dit maakt dat de bereidheid tot samenwerken essentieel is. Echter, uit een inspectierapport van de IGZ (2013) naar de kwaliteit van kraamzorg in Nederland blijkt dat ketenpartners beter met elkaar moeten samenwerken en communiceren. Tevens is de verloskundige zorg de laatste jaren meer in de belastingstelling komen te staan door de verslechterende positie die te zien is op Europese ranglijsten waar het de perinatale sterfte betreft. In dit onderzoek wordt door middel van een uitgebreide documentenanalyse en interviews met vertegenwoordigers van de verschillende actoren, afkomstig uit de eerste- en tweedelijns geboortezorg, getracht een bijdrage te leveren aan onderzoek omtrent interorganisationele samenwerking. In het bijzonder wordt de focus gelegd op de bereidheid van actoren tot samenwerken binnen een verloskundig samenwerkingsverband. In de empirie is de invloed van acht onafhankelijke variabelen, te weten interdependentie, informatie- en kennisuitwisseling, bereiken eigen doeleneinden, kostenvoordelen, verwerven van middelen en competenties, verbondenheid, vertrouwen en machtsverhouding, onderzocht op de bereidheid tot samenwerken bij overdrachten, de afhankelijke variabele. Op basis van de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat tussen zes van de acht variabelen een positief verband te zien is met de afhankelijke variabele. Voor de variabelen ‘kostenvoordelen’ en ‘het verwerven van middelen en competenties’ geldt dat er minder duidelijke aanwijzingen zijn voor een positief verband met de afhankelijke variabele. Dit, omdat beide variabelen door de respondenten als abstract of van minder belang worden geacht. Voor de overige zes variabelen, te weten interdependentie, informatie-en kennisuitwisseling, bereiken eigen doeleinden, verbondenheid, vertrouwen en machtsverhouding, geldt dat deze voor de respondenten van invloed zijn op de bereidheid tot samenwerken. In het onderzoek wordt verondersteld dat de hierboven genoemde variabelen in de empirie moeten worden geborgd, om derhalve de bereidheid van actoren tot samenwerken te vergroten. Voor wat betreft het VSV Arnhem - De Liemers is er sprake van een relatief goede en prettige samenwerking en worden de meeste genoemde variabelen op de werkvloer geborgd. Echter, de huidige automatiseringssystemen en informatieoverdrachten zijn momenteel niet tot ieders tevredenheid, omdat deze niet goed op elkaar zijn aangesloten. Men hoopt dat met het ‘VSV nieuwe stijl’ de samenwerking en alles wat daarmee samenhangt, verder kan worden geïntegreerd en geoptimaliseerd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen