Objectief of Subjectief: Afhankelijk van zowel Zender als Ontvanger?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het huidige medialandschap worden berichten van verschillende bronnen door elkaar heen getoond aan het publiek, waardoor feiten en meningen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Deze bronnen hebben elk een waargenomen mate van geloofwaardigheid: de Source Credibility (SC). Studies suggereren dat deze SC van invloed is op de manier waarop ontvangers informatie van de bron verwerken. De persoonlijke mate van Need for Cognition (NFC) is een voorspeller voor de manier waarop personen informatie verwerken: centraal of perifeer. Personen met een hoge mate van NFC genieten vaak van inspannende cognitieve activiteiten, terwijl personen met een lage mate van NFC relatief weinig behoefte aan en motivatie tot het uitvoeren van cognitief zware inspanningen hebben De invloed van SC en NFC op het evalueren van uitingen als meer objectief of meer subjectief is nog niet eerder onderzocht. In het huidige onderzoek is daarom een experiment uitgevoerd om de invloed van SC en NFC op de evaluatie van objectieve – subjectieve twijfelgevallen te onderzoeken. Het experiment bestond uit een Latin-square design met twee lijsten. Deelnemers in de steekproef evalueerden acht uitingen (vier twijfel, vier controle) van acht verschillende bronnen, waarvan de helft met lage SC en de helft met hoge SC. Elk item kende twee vormen (hoge SC/lage SC), één vorm voor elke lijst. Deelnemers werden random toegewezen aan één van de twee lijsten. De resultaten suggereren dat een hogere SC ertoe leidt dat een boodschap als objectiever wordt ervaren, terwijl een lagere SC tot een subjectievere evaluatie leidt, ongeacht of de boodschap een objectief/subjectief twijfelgeval was of een duidelijke objectieve of subjectieve uiting. Voor de invloed van NFC (laag/hoog) werd geen (in)direct effect gevonden. Het uitblijven van een (in)direct NFC-effect zou kunnen worden verklaard doordat de steekproef vooral uit hoogopgeleiden bestond, waardoor het algehele NFC-gemiddelde relatief hoog lag vergeleken met de populatie. Met deze resultaten draagt het onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis rondom de thema’s SC, NFC en het evalueren van uitingen als meer subjectief – objectief. Tenslotte hebben de resultaten een maatschappelijke implicatie: uitingen van bronnen die door personen onterecht worden ingeschat als hoog SC zouden onterecht als feiten kunnen worden waargenomen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren