Spraak, taal en kwaliteit van leven bij Downsyndroom. Een onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling, de kwaliteit van leven en het eventuele verband hiertussen bij kinderen en adolescenten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze masterscriptie was het in kaart brengen van de spraak- en taalontwikkeling, de kwaliteit van leven en het eventuele verband hiertussen bij kinderen en adolescenten met het syndroom van Down. De scriptie is geschreven in het kader van het DigiDown project opgezet door het Downteam OnderzoeksConsortium. Uit de literatuurstudie bleek dat de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom anders en vertraagd verloopt. Het productief taalgebruik is bij Downsyndroom sterker vertraagd en aangedaan dan de receptieve vaardigheden. Voornamelijk de syntaxis en de morfologie zijn zwakker. De actieve woordenschat blijft relatief gezien gespaard. De problemen in de spraak worden veroorzaakt door een verminderde articulatie en spraakverstaanbaarheid, voor sommigen blijft dit levenslang een rol spelen. De beperkingen in de verbale communicatie worden deels ondervangen door een goed ontwikkelde non-verbale communicatie. De communicatiemogelijkheden worden op latere leeftijd uitgebreid door het leren lezen en schrijven waarbij de leesvaardigheid vaak beter is ontwikkeld. Voor de digitale patiëntenregistratie DigiDown waren al eerder spraak- en taalvragenlijsten ontwikkeld. De resultaten uit deze vragenlijsten zijn geanalyseerd. Hieruit bleek dat het spreken zich later ontwikkelt en in enkele gevallen niet. Het inzetten van non-verbale communicatie is voornamelijk in de eerste levensjaren van groot belang. Het merendeel ondervindt problemen op gebied van spraakverstaanbaarheid en begrijpelijk vertellen. De personen produceren voor een lange periode voornamelijk een- en tweewoordzinnen. Op gebied van geletterdheid scoorden de personen opvallend lager dan resultaten uit eerder onderzoek. Als gevolg van de spraak- en taalproblemen wordt de kwaliteit van leven al op jonge leeftijd beïnvloed. De eerste problemen op gebied van communicatie en motorisch functioneren openbaren zich vanaf 1;6 jaar. Opmerkelijk is dat er zich geen problemen voordoen op het gebied van lichamelijke- en gezondheidsproblemen. In deze scriptie zijn alleen de instapvragenlijsten geanalyseerd waarmee een globaal beeld van de taal- en spraakontwikkeling is geschetst. In de toekomst kunnen de vervolgvragenlijsten worden uitgezet en geanalyseerd om een longitudinaal beeld te schetsen. Ook kan er direct onderzoek gedaan worden door deskundigen om een nauwkeuriger en een meer objectief beeld te bewerkstelligen. Hopelijk wordt er in de komende jaren nog meer bekend over het verloop en de ontwikkeling bij Downsyndroom met behulp van deze digitale patiëntenregistratie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren