Het verband tussen het cognitieve switchingvermogen en articulatorische controle bij het snel produceren van alternerende en niet alternerende syllabereeksen door jongvolwassen sprekers.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-11-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is het verband tussen het cognitieve switchingvermogen en drie aspecten van articulatorische controle (spreeksnelheid, accuratesse en articulatiestabiliteit) bij het snel produceren van alternerende en niet alternerende syllabereeksen onderzocht bij 78 gezonde, jongvolwassen sprekers. De participanten hebben de Letter-Nummer taak en de Trail Making Test uitgevoerd, waarmee voor ieder individu twee indexen voor cognitieve switching werden bepaald. De twee maten bleken niet te correleren, mogelijk vanwege de aanwezigheid van task impurity. Daarom is er in dit onderzoek alleen gekeken naar de relatie tussen het Letter-Nummer switchingvermogen en articulatorische controle. De deelnemers hebben een diadochokinesetaak uitgevoerd waarbij ze zowel alternerende reeksen (pataka, katapa) als niet alternerende reeksen (papapa, tatata, kakaka) hebben geproduceerd. De resultaten geven extra bewijs voor het bestaan van een verband tussen executieve controle en late stadia van taal- en spraakproductie. Een beter Letter-Nummer switchingvermogen bleek geassocieerd te zijn met een lager spreektempo bij de productie van beide typen reeksen, wat mogelijk verklaard kan worden door het strategisch lager houden van het spreektempo om de reeksen goed uit te kunnen spreken. Een beter switchingvermogen houdt daarnaast verband met een hogere accuratesse bij de productie van alternerende reeksen. Het moeten schakelen tussen het uitspreken van verschillende, vergelijkbare syllaben lijkt dus een beroep te doen op cognitieve switchingvaardigheden. Tot slot was betere cognitieve switching geassocieerd met een minder stabiele uitspraak van de niet alternerende reeksen. Mogelijk is het primaire doel van sprekers in een maximale prestatietaak om de sequenties accuraat te produceren. Het bereiken van een stabiele articulatie is mogelijk nog een stap verder in het articulatieproces. In dit huidige onderzoek is alleen gekeken naar het verband tussen articulatiestabiliteit en de productie van niet alternerende reeksen. In vervolgonderzoek zou het verband tussen cognitieve switching en articulatiestabiliteit bij het produceren van alternerende reeksen kunnen worden onderzocht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren