Op zoek naar factoren die de verschillen verklaren in de organisatie van informatieveiligheid bij veiligheidsregio's. Een vergeljkende casestudie naar de factoren die invloed hebben op de organisatie van informatieveilighied binnen zeven veiligheidsregio's

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-05-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanuit het veiligheidsberaad is het Versnellingsplan Informatieveiligheid vastgesteld, waarin de opdracht is gegeven aan de veiligheidsregio’s om voor 1 januari 2023 te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Om aan de BIO te kunnen voldoen is het van belang dat de organisatie van informatieveiligheid bij veiligheidsregio’s op orde is. Dit onderzoek heeft als doel om deze verschillen in de organisatie van informatieveiligheid tussen veiligheidsregio’s te verklaren, zodat kan worden bepaald wat de ideale invulling (norm) is voor de veiligheidsregio’s. Op basis hiervan is de volgende hoofdvraag geformuleerd: “Welke factoren verklaren de verschillen in de manier waarop de veiligheidsregio’s in Nederland hun organisatie van informatieveiligheid inrichten?”. Door deze verschillen inzichtelijk te maken kunnen gerichte aanbevelingen worden gedaan die ervoor zorgen dat een sterke basisorganisatie van informatieveiligheid kan worden bereikt. Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen, is in eerst instantie de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd om begrippen zoals informatieveiligheid en de organisatie van informatieveiligheid te definiëren. Vervolgens is de contingentietheorie gebruikt om organisatieaspecten te vinden die eventuele verschillen in de organisatie van informatieveiligheid tussen veiligheidsregio’s zouden kunnen verklaren. Hierbij is gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij er sprake is van een vergelijkende casestudy.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen