Samen naar kringlooplandbouw. Een case-studie onderzoek naar de manier waarop maatschappelijke beweging op gang komt in een transitievraagstuk

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-10-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Transities krijgen steeds meer maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht. Een transitie is een grootschalige, maatschappelijke verandering van een systeem naar een ander systeem. De verschillende kenmerken van een transitie zorgen ervoor dat sturing door de overheid complex en onzeker is. Hierdoor voldoet ‘normaal beleid’ niet. In dit onderzoek wordt een transitievraagstuk benaderd vanuit een netwerkbenadering om zo een beeld te krijgen van processen die spelen op het actorniveau. Daarbij wordt gekeken of een netwerkbenadering verklaringen kan bieden voor het wel of niet op gang komen van maatschappelijke beweging in transities. De gewenste transitie naar kringlooplandbouw door het kabinet wordt hiervoor als casus bestudeerd. Na bestudering van de kringlooplandbouwcasus kan worden gesteld dat de gewenste netwerkaanpak door het ministerie van LNV op verschillende manieren in de praktijk maar weinig effectief uitpakt. Dit kan daarom verklaren waarom volgens een netwerkbenadering tot nu toe weinig tot geen collectieve actie wordt gerealiseerd in de landbouwsector. Maatschappelijke beweging die nodig is in en naar transities blijft daardoor uit. Een netwerkbenadering biedt daarom verklaringen voor het uitblijven van de door het ministerie van LNV gewenste transitie naar kringlooplandbouw.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation